ภาพกิจกรรม - การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะ เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในการอบรม พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในเรื่อง “สถานการณ์สุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพระสงฆ์จังหวัดน่าน” นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกหลาย ๆ ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “สถานการณ์สุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพระสงฆ์จังหวัดน่าน”, พว.วโรดม เสมอเชื้อ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome)”, พระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าคณะอำเภอสันติสุข เรื่อง “พุทธเกษตรเพื่อความปลอดภัยและมั่นคงทางอาหารภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ : การแต่งคัมภีร์เพื่อเผยแผ่ความรู้เพื่อการป้องกันโรคอ้วนลงพุงในพระสงฆ์ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อการป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์ พัฒนาหลักสูตรและอบรมวิทยากรพระธรรมฑูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุ่มอาการโรคอ้วนลงพุงในพระสงฆ์ และพัฒนาชุดความรู้เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รูป ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 5003

IMG 5044

IMG 5126

IMG 5151

IMG_5003
IMG_5003
Image Detail Image Download
IMG_5004
IMG_5004
Image Detail Image Download
IMG_5005
IMG_5005
Image Detail Image Download
IMG_5006
IMG_5006
Image Detail Image Download
IMG_5007
IMG_5007
Image Detail Image Download
IMG_5008
IMG_5008
Image Detail Image Download
IMG_5009
IMG_5009
Image Detail Image Download
IMG_5036
IMG_5036
Image Detail Image Download
IMG_5040
IMG_5040
Image Detail Image Download
IMG_5043
IMG_5043
Image Detail Image Download
IMG_5044
IMG_5044
Image Detail Image Download
IMG_5051
IMG_5051
Image Detail Image Download
IMG_5054
IMG_5054
Image Detail Image Download
IMG_5058
IMG_5058
Image Detail Image Download
IMG_5059
IMG_5059
Image Detail Image Download
IMG_5061
IMG_5061
Image Detail Image Download
IMG_5063
IMG_5063
Image Detail Image Download
IMG_5077
IMG_5077
Image Detail Image Download
IMG_5092
IMG_5092
Image Detail Image Download
IMG_5094
IMG_5094
Image Detail Image Download
IMG_5111
IMG_5111
Image Detail Image Download
IMG_5113
IMG_5113
Image Detail Image Download
IMG_5117
IMG_5117
Image Detail Image Download
IMG_5120
IMG_5120
Image Detail Image Download
IMG_5123
IMG_5123
Image Detail Image Download
IMG_5126
IMG_5126
Image Detail Image Download
IMG_5129
IMG_5129
Image Detail Image Download
IMG_5135
IMG_5135
Image Detail Image Download
IMG_5137
IMG_5137
Image Detail Image Download
IMG_5141
IMG_5141
Image Detail Image Download
IMG_5142
IMG_5142
Image Detail Image Download
IMG_5145
IMG_5145
Image Detail Image Download
IMG_5147
IMG_5147
Image Detail Image Download
IMG_5151
IMG_5151
Image Detail Image Download
IMG_5152
IMG_5152
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery