ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำแผนการสอน การจัดทำสื่อการสอนและการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๑ รูป การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ได้กำหนดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบ เป็น ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ อบรมเรื่อง ทักษะการจัดทำแผนการสอน ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก ดร.รักษ์ศิริ จิตอารี  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เป็นวิทยากร ช่วงที่ ๒ อบรมเรื่อง ทักษะการจัดทำสื่อการเรียนการสอน กำหนดวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ช่วงที่ ๓ อบรมเรื่อง ทักษะการวัดผลและประเมินผลการศึกษา กำหนดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การจัดอบรมในครั้งนี้มีพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ทุกอำเภอ รวมจำนวน ๗๐ รูป และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑, เขต ๒ ในการสนับสนุนวิทยากรและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ห้องเรียน ๑๐๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 4511

IMG 4543

IMG 4551

IMG 4546

IMG_4479
IMG_4479
Image Detail Image Download
IMG_4496
IMG_4496
Image Detail Image Download
IMG_4497
IMG_4497
Image Detail Image Download
IMG_4498
IMG_4498
Image Detail Image Download
IMG_4499
IMG_4499
Image Detail Image Download
IMG_4500
IMG_4500
Image Detail Image Download
IMG_4501
IMG_4501
Image Detail Image Download
IMG_4502
IMG_4502
Image Detail Image Download
IMG_4503
IMG_4503
Image Detail Image Download
IMG_4504
IMG_4504
Image Detail Image Download
IMG_4505
IMG_4505
Image Detail Image Download
IMG_4511
IMG_4511
Image Detail Image Download
IMG_4513
IMG_4513
Image Detail Image Download
IMG_4518
IMG_4518
Image Detail Image Download
IMG_4529
IMG_4529
Image Detail Image Download
IMG_4532
IMG_4532
Image Detail Image Download
IMG_4535
IMG_4535
Image Detail Image Download
IMG_4536
IMG_4536
Image Detail Image Download
IMG_4537
IMG_4537
Image Detail Image Download
IMG_4543
IMG_4543
Image Detail Image Download
IMG_4546
IMG_4546
Image Detail Image Download
IMG_4551
IMG_4551
Image Detail Image Download
IMG_4567
IMG_4567
Image Detail Image Download
IMG_4572
IMG_4572
Image Detail Image Download
IMG_4573
IMG_4573
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery