ภาพกิจกรรม - การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress II

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress II

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ในยุค ไทยแลนด์ ๔.๐  ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเพียง จ.น่าน พร้อมกันนี้ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการปรับตัวของคณะสงฆ์และสังคมไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมีผูบริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที นิสิต นักวิชาการ นักวิจัยและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี ขณะเดียวกัน ในภาคบ่าย ได้มีการนำเสนอบทความวจัยและบทความวิชาการโดยนักวิจัยและนักวิชาการจากทั่วประเทศ มีเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง อักษรธรรมล้านนา อิทธิพลต่อพิธีกรรมวรรณกรรมล้านนา การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสังฆพัฒนาวิชชาลัย จังหวัดน่าน ภายใต้งาน ๖๖๖ ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง การมอบห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบ รุ่นที่ ๑ ขณะที่มีหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ ณ อาคารเรียนรวม มจร วืทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

IMG 4307

IMG 4224

IMG 4237

IMG 4236

IMG_4180
IMG_4180
Image Detail Image Download
IMG_4193
IMG_4193
Image Detail Image Download
IMG_4194
IMG_4194
Image Detail Image Download
IMG_4195
IMG_4195
Image Detail Image Download
IMG_4196
IMG_4196
Image Detail Image Download
IMG_4197
IMG_4197
Image Detail Image Download
IMG_4198
IMG_4198
Image Detail Image Download
IMG_4199
IMG_4199
Image Detail Image Download
IMG_4200
IMG_4200
Image Detail Image Download
IMG_4201
IMG_4201
Image Detail Image Download
IMG_4202
IMG_4202
Image Detail Image Download
IMG_4204
IMG_4204
Image Detail Image Download
IMG_4209
IMG_4209
Image Detail Image Download
IMG_4211
IMG_4211
Image Detail Image Download
IMG_4213
IMG_4213
Image Detail Image Download
IMG_4220
IMG_4220
Image Detail Image Download
IMG_4224
IMG_4224
Image Detail Image Download
IMG_4236
IMG_4236
Image Detail Image Download
IMG_4237
IMG_4237
Image Detail Image Download
IMG_4238
IMG_4238
Image Detail Image Download
IMG_4240
IMG_4240
Image Detail Image Download
IMG_4246
IMG_4246
Image Detail Image Download
IMG_4247
IMG_4247
Image Detail Image Download
IMG_4249
IMG_4249
Image Detail Image Download
IMG_4250
IMG_4250
Image Detail Image Download
IMG_4251
IMG_4251
Image Detail Image Download
IMG_4252
IMG_4252
Image Detail Image Download
IMG_4253
IMG_4253
Image Detail Image Download
IMG_4254
IMG_4254
Image Detail Image Download
IMG_4255
IMG_4255
Image Detail Image Download
IMG_4256
IMG_4256
Image Detail Image Download
IMG_4257
IMG_4257
Image Detail Image Download
IMG_4263
IMG_4263
Image Detail Image Download
IMG_4264
IMG_4264
Image Detail Image Download
IMG_4265
IMG_4265
Image Detail Image Download
IMG_4266
IMG_4266
Image Detail Image Download
IMG_4267
IMG_4267
Image Detail Image Download
IMG_4269
IMG_4269
Image Detail Image Download
IMG_4271
IMG_4271
Image Detail Image Download
IMG_4272
IMG_4272
Image Detail Image Download
IMG_4273
IMG_4273
Image Detail Image Download
IMG_4274
IMG_4274
Image Detail Image Download
IMG_4275
IMG_4275
Image Detail Image Download
IMG_4276
IMG_4276
Image Detail Image Download
IMG_4277
IMG_4277
Image Detail Image Download
IMG_4278
IMG_4278
Image Detail Image Download
IMG_4279
IMG_4279
Image Detail Image Download
IMG_4280
IMG_4280
Image Detail Image Download
IMG_4281
IMG_4281
Image Detail Image Download
IMG_4282
IMG_4282
Image Detail Image Download
IMG_4283
IMG_4283
Image Detail Image Download
IMG_4284
IMG_4284
Image Detail Image Download
IMG_4285
IMG_4285
Image Detail Image Download
IMG_4286
IMG_4286
Image Detail Image Download
IMG_4289
IMG_4289
Image Detail Image Download
IMG_4297
IMG_4297
Image Detail Image Download
IMG_4307
IMG_4307
Image Detail Image Download
IMG_4311
IMG_4311
Image Detail Image Download
IMG_4334
IMG_4334
Image Detail Image Download
IMG_4339
IMG_4339
Image Detail Image Download
IMG_4342
IMG_4342
Image Detail Image Download
IMG_4349
IMG_4349
Image Detail Image Download
IMG_4351
IMG_4351
Image Detail Image Download
IMG_4352
IMG_4352
Image Detail Image Download
IMG_4359
IMG_4359
Image Detail Image Download
IMG_4361
IMG_4361
Image Detail Image Download
IMG_4368
IMG_4368
Image Detail Image Download
IMG_4370
IMG_4370
Image Detail Image Download
IMG_4372
IMG_4372
Image Detail Image Download
IMG_4373
IMG_4373
Image Detail Image Download
IMG_4376
IMG_4376
Image Detail Image Download
IMG_4378
IMG_4378
Image Detail Image Download
IMG_4381
IMG_4381
Image Detail Image Download
IMG_4382
IMG_4382
Image Detail Image Download
IMG_4389
IMG_4389
Image Detail Image Download
IMG_4406
IMG_4406
Image Detail Image Download
IMG_4407
IMG_4407
Image Detail Image Download
IMG_4408
IMG_4408
Image Detail Image Download
IMG_4409
IMG_4409
Image Detail Image Download
IMG_4410
IMG_4410
Image Detail Image Download
IMG_4411
IMG_4411
Image Detail Image Download
IMG_4412
IMG_4412
Image Detail Image Download
IMG_4414
IMG_4414
Image Detail Image Download
IMG_4415
IMG_4415
Image Detail Image Download
IMG_4425
IMG_4425
Image Detail Image Download
IMG_4427
IMG_4427
Image Detail Image Download
IMG_4432
IMG_4432
Image Detail Image Download
IMG_4433
IMG_4433
Image Detail Image Download
IMG_4434
IMG_4434
Image Detail Image Download
IMG_4435
IMG_4435
Image Detail Image Download
IMG_4436
IMG_4436
Image Detail Image Download
IMG_4437
IMG_4437
Image Detail Image Download
IMG_4438
IMG_4438
Image Detail Image Download
IMG_4439
IMG_4439
Image Detail Image Download
IMG_4444
IMG_4444
Image Detail Image Download
IMG_4445
IMG_4445
Image Detail Image Download
IMG_4446
IMG_4446
Image Detail Image Download
IMG_4447
IMG_4447
Image Detail Image Download
IMG_4448
IMG_4448
Image Detail Image Download
IMG_4449
IMG_4449
Image Detail Image Download
IMG_4450
IMG_4450
Image Detail Image Download
IMG_4451
IMG_4451
Image Detail Image Download
IMG_4452
IMG_4452
Image Detail Image Download
IMG_4453
IMG_4453
Image Detail Image Download
IMG_4455
IMG_4455
Image Detail Image Download
IMG_4464
IMG_4464
Image Detail Image Download
IMG_4468
IMG_4468
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery