ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจโดยสังเขปเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) และเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ในการวางแผน และปรับปรุงระบบการดำเนินงาน และเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เมตตามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

IMG 3466

IMG 3463

IMG 3468

IMG 3478

IMG_3368
IMG_3368
Image Detail Image Download
IMG_3373
IMG_3373
Image Detail Image Download
IMG_3376
IMG_3376
Image Detail Image Download
IMG_3378
IMG_3378
Image Detail Image Download
IMG_3379
IMG_3379
Image Detail Image Download
IMG_3382
IMG_3382
Image Detail Image Download
IMG_3383
IMG_3383
Image Detail Image Download
IMG_3387
IMG_3387
Image Detail Image Download
IMG_3388
IMG_3388
Image Detail Image Download
IMG_3389
IMG_3389
Image Detail Image Download
IMG_3391
IMG_3391
Image Detail Image Download
IMG_3392
IMG_3392
Image Detail Image Download
IMG_3394
IMG_3394
Image Detail Image Download
IMG_3395
IMG_3395
Image Detail Image Download
IMG_3400
IMG_3400
Image Detail Image Download
IMG_3402
IMG_3402
Image Detail Image Download
IMG_3416
IMG_3416
Image Detail Image Download
IMG_3419
IMG_3419
Image Detail Image Download
IMG_3425
IMG_3425
Image Detail Image Download
IMG_3447
IMG_3447
Image Detail Image Download
IMG_3448
IMG_3448
Image Detail Image Download
IMG_3449
IMG_3449
Image Detail Image Download
IMG_3454
IMG_3454
Image Detail Image Download
IMG_3463
IMG_3463
Image Detail Image Download
IMG_3464
IMG_3464
Image Detail Image Download
IMG_3466
IMG_3466
Image Detail Image Download
IMG_3467
IMG_3467
Image Detail Image Download
IMG_3468
IMG_3468
Image Detail Image Download
IMG_3472
IMG_3472
Image Detail Image Download
IMG_3474
IMG_3474
Image Detail Image Download
IMG_3478
IMG_3478
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery