ภาพกิจกรรม - กิจกรรมส่งเสริมการพูด การอ่าน การเขียน ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมส่งเสริมการพูด การอ่าน การเขียน ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง คณะสงฆ์อำเภอภูเพียง โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูด การอ่าน การเขียน ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพฤติกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีนิสัยรักการพูด การอ่าน การเขียน เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรม การพูดในหัวข้อเรื่อง “พระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาจิตใจได้อย่างไรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐.”  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ ระดับปริญญาตรี การอ่านร้อยแก้ว การอ่านฟังเสียง (วรรณกรรมเรื่อง เวลา ของ ชาติ กอบจิตติ)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับปริญญาตรี การเขียนเรียงความ หัวข้อเรื่อง “บทบาทของพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับปริญญาตรี และการแข่งขันเขียนตามคำบอก ของนักเรียนชั้น ป.๕-ป.๖ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 2597

IMG 2608

IMG 2728

IMG 2728

IMG_2513
IMG_2513
Image Detail Image Download
IMG_2514
IMG_2514
Image Detail Image Download
IMG_2529
IMG_2529
Image Detail Image Download
IMG_2542
IMG_2542
Image Detail Image Download
IMG_2543
IMG_2543
Image Detail Image Download
IMG_2545
IMG_2545
Image Detail Image Download
IMG_2550
IMG_2550
Image Detail Image Download
IMG_2551
IMG_2551
Image Detail Image Download
IMG_2563
IMG_2563
Image Detail Image Download
IMG_2564
IMG_2564
Image Detail Image Download
IMG_2565
IMG_2565
Image Detail Image Download
IMG_2566
IMG_2566
Image Detail Image Download
IMG_2567
IMG_2567
Image Detail Image Download
IMG_2568
IMG_2568
Image Detail Image Download
IMG_2569
IMG_2569
Image Detail Image Download
IMG_2570
IMG_2570
Image Detail Image Download
IMG_2584
IMG_2584
Image Detail Image Download
IMG_2590
IMG_2590
Image Detail Image Download
IMG_2597
IMG_2597
Image Detail Image Download
IMG_2598
IMG_2598
Image Detail Image Download
IMG_2599
IMG_2599
Image Detail Image Download
IMG_2600
IMG_2600
Image Detail Image Download
IMG_2601
IMG_2601
Image Detail Image Download
IMG_2604
IMG_2604
Image Detail Image Download
IMG_2605
IMG_2605
Image Detail Image Download
IMG_2606
IMG_2606
Image Detail Image Download
IMG_2607
IMG_2607
Image Detail Image Download
IMG_2608
IMG_2608
Image Detail Image Download
IMG_2609
IMG_2609
Image Detail Image Download
IMG_2610
IMG_2610
Image Detail Image Download
IMG_2612
IMG_2612
Image Detail Image Download
IMG_2616
IMG_2616
Image Detail Image Download
IMG_2618
IMG_2618
Image Detail Image Download
IMG_2624
IMG_2624
Image Detail Image Download
IMG_2628
IMG_2628
Image Detail Image Download
IMG_2629
IMG_2629
Image Detail Image Download
IMG_2660
IMG_2660
Image Detail Image Download
IMG_2662
IMG_2662
Image Detail Image Download
IMG_2664
IMG_2664
Image Detail Image Download
IMG_2665
IMG_2665
Image Detail Image Download
IMG_2666
IMG_2666
Image Detail Image Download
IMG_2667
IMG_2667
Image Detail Image Download
IMG_2668
IMG_2668
Image Detail Image Download
IMG_2669
IMG_2669
Image Detail Image Download
IMG_2670
IMG_2670
Image Detail Image Download
IMG_2671
IMG_2671
Image Detail Image Download
IMG_2673
IMG_2673
Image Detail Image Download
IMG_2675
IMG_2675
Image Detail Image Download
IMG_2676
IMG_2676
Image Detail Image Download
IMG_2677
IMG_2677
Image Detail Image Download
IMG_2678
IMG_2678
Image Detail Image Download
IMG_2680
IMG_2680
Image Detail Image Download
IMG_2681
IMG_2681
Image Detail Image Download
IMG_2682
IMG_2682
Image Detail Image Download
IMG_2685
IMG_2685
Image Detail Image Download
IMG_2688
IMG_2688
Image Detail Image Download
IMG_2689
IMG_2689
Image Detail Image Download
IMG_2690
IMG_2690
Image Detail Image Download
IMG_2692
IMG_2692
Image Detail Image Download
IMG_2693
IMG_2693
Image Detail Image Download
IMG_2707
IMG_2707
Image Detail Image Download
IMG_2715
IMG_2715
Image Detail Image Download
IMG_2717
IMG_2717
Image Detail Image Download
IMG_2721
IMG_2721
Image Detail Image Download
IMG_2728
IMG_2728
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery