ภาพกิจกรรม - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่นิสิต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยในภาคการศึกษาแรกของทุกปีการศึกษา ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านจะจัดให้มีพิธีไหว้ครู โดยถือเป็นกิจกรรมประจำปีของวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่คณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ให้แก่นิสิต และที่สำคัญที่สุดนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คือ สนับสนุน ส่งเสริม ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญาให้กับสังคม

IMG 3648

IMG 3647

IMG 3745

 

IMG 3751

IMG_3628
IMG_3628
Image Detail Image Download
IMG_3630
IMG_3630
Image Detail Image Download
IMG_3631
IMG_3631
Image Detail Image Download
IMG_3633
IMG_3633
Image Detail Image Download
IMG_3634
IMG_3634
Image Detail Image Download
IMG_3638
IMG_3638
Image Detail Image Download
IMG_3641
IMG_3641
Image Detail Image Download
IMG_3642
IMG_3642
Image Detail Image Download
IMG_3645
IMG_3645
Image Detail Image Download
IMG_3646
IMG_3646
Image Detail Image Download
IMG_3647
IMG_3647
Image Detail Image Download
IMG_3648
IMG_3648
Image Detail Image Download
IMG_3669
IMG_3669
Image Detail Image Download
IMG_3670
IMG_3670
Image Detail Image Download
IMG_3672
IMG_3672
Image Detail Image Download
IMG_3674
IMG_3674
Image Detail Image Download
IMG_3675
IMG_3675
Image Detail Image Download
IMG_3676
IMG_3676
Image Detail Image Download
IMG_3677
IMG_3677
Image Detail Image Download
IMG_3678
IMG_3678
Image Detail Image Download
IMG_3679
IMG_3679
Image Detail Image Download
IMG_3680
IMG_3680
Image Detail Image Download
IMG_3681
IMG_3681
Image Detail Image Download
IMG_3682
IMG_3682
Image Detail Image Download
IMG_3683
IMG_3683
Image Detail Image Download
IMG_3684
IMG_3684
Image Detail Image Download
IMG_3685
IMG_3685
Image Detail Image Download
IMG_3686
IMG_3686
Image Detail Image Download
IMG_3687
IMG_3687
Image Detail Image Download
IMG_3688
IMG_3688
Image Detail Image Download
IMG_3689
IMG_3689
Image Detail Image Download
IMG_3690
IMG_3690
Image Detail Image Download
IMG_3691
IMG_3691
Image Detail Image Download
IMG_3694
IMG_3694
Image Detail Image Download
IMG_3695
IMG_3695
Image Detail Image Download
IMG_3696
IMG_3696
Image Detail Image Download
IMG_3697
IMG_3697
Image Detail Image Download
IMG_3698
IMG_3698
Image Detail Image Download
IMG_3699
IMG_3699
Image Detail Image Download
IMG_3700
IMG_3700
Image Detail Image Download
IMG_3701
IMG_3701
Image Detail Image Download
IMG_3702
IMG_3702
Image Detail Image Download
IMG_3703
IMG_3703
Image Detail Image Download
IMG_3705
IMG_3705
Image Detail Image Download
IMG_3706
IMG_3706
Image Detail Image Download
IMG_3707
IMG_3707
Image Detail Image Download
IMG_3711
IMG_3711
Image Detail Image Download
IMG_3713
IMG_3713
Image Detail Image Download
IMG_3714
IMG_3714
Image Detail Image Download
IMG_3720
IMG_3720
Image Detail Image Download
IMG_3721
IMG_3721
Image Detail Image Download
IMG_3722
IMG_3722
Image Detail Image Download
IMG_3723
IMG_3723
Image Detail Image Download
IMG_3724
IMG_3724
Image Detail Image Download
IMG_3725
IMG_3725
Image Detail Image Download
IMG_3726
IMG_3726
Image Detail Image Download
IMG_3727
IMG_3727
Image Detail Image Download
IMG_3728
IMG_3728
Image Detail Image Download
IMG_3729
IMG_3729
Image Detail Image Download
IMG_3730
IMG_3730
Image Detail Image Download
IMG_3731
IMG_3731
Image Detail Image Download
IMG_3732
IMG_3732
Image Detail Image Download
IMG_3733
IMG_3733
Image Detail Image Download
IMG_3734
IMG_3734
Image Detail Image Download
IMG_3735
IMG_3735
Image Detail Image Download
IMG_3736
IMG_3736
Image Detail Image Download
IMG_3738
IMG_3738
Image Detail Image Download
IMG_3745
IMG_3745
Image Detail Image Download
IMG_3751
IMG_3751
Image Detail Image Download
IMG_3757
IMG_3757
Image Detail Image Download
IMG_3758
IMG_3758
Image Detail Image Download
IMG_3759
IMG_3759
Image Detail Image Download
IMG_3760
IMG_3760
Image Detail Image Download
IMG_3761
IMG_3761
Image Detail Image Download
IMG_3763
IMG_3763
Image Detail Image Download
IMG_3764
IMG_3764
Image Detail Image Download
IMG_3768
IMG_3768
Image Detail Image Download
IMG_3771
IMG_3771
Image Detail Image Download
IMG_3775
IMG_3775
Image Detail Image Download
IMG_3781
IMG_3781
Image Detail Image Download
IMG_3785
IMG_3785
Image Detail Image Download
IMG_3786
IMG_3786
Image Detail Image Download
IMG_3795
IMG_3795
Image Detail Image Download
IMG_3796
IMG_3796
Image Detail Image Download
IMG_3802
IMG_3802
Image Detail Image Download
IMG_3804
IMG_3804
Image Detail Image Download
IMG_3805
IMG_3805
Image Detail Image Download
IMG_3808
IMG_3808
Image Detail Image Download
IMG_3813
IMG_3813
Image Detail Image Download
IMG_3815
IMG_3815
Image Detail Image Download
IMG_3822
IMG_3822
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery