ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจโดยสังเขปเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) และเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ในการวางแผน และปรับปรุงระบบการดำเนินงาน และเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ,  ได้เมตตามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

IMG 1775

IMG 1800

IMG 1830

IMG 1860

IMG_1742
IMG_1742
Image Detail Image Download
IMG_1748
IMG_1748
Image Detail Image Download
IMG_1756
IMG_1756
Image Detail Image Download
IMG_1757
IMG_1757
Image Detail Image Download
IMG_1758
IMG_1758
Image Detail Image Download
IMG_1759
IMG_1759
Image Detail Image Download
IMG_1763
IMG_1763
Image Detail Image Download
IMG_1764
IMG_1764
Image Detail Image Download
IMG_1765
IMG_1765
Image Detail Image Download
IMG_1766
IMG_1766
Image Detail Image Download
IMG_1767
IMG_1767
Image Detail Image Download
IMG_1768
IMG_1768
Image Detail Image Download
IMG_1773
IMG_1773
Image Detail Image Download
IMG_1775
IMG_1775
Image Detail Image Download
IMG_1800
IMG_1800
Image Detail Image Download
IMG_1811
IMG_1811
Image Detail Image Download
IMG_1812
IMG_1812
Image Detail Image Download
IMG_1814
IMG_1814
Image Detail Image Download
IMG_1818
IMG_1818
Image Detail Image Download
IMG_1819
IMG_1819
Image Detail Image Download
IMG_1825
IMG_1825
Image Detail Image Download
IMG_1830
IMG_1830
Image Detail Image Download
IMG_1836
IMG_1836
Image Detail Image Download
IMG_1838
IMG_1838
Image Detail Image Download
IMG_1840
IMG_1840
Image Detail Image Download
IMG_1841
IMG_1841
Image Detail Image Download
IMG_1844
IMG_1844
Image Detail Image Download
IMG_1845
IMG_1845
Image Detail Image Download
IMG_1850
IMG_1850
Image Detail Image Download
IMG_1852
IMG_1852
Image Detail Image Download
IMG_1854
IMG_1854
Image Detail Image Download
IMG_1855
IMG_1855
Image Detail Image Download
IMG_1860
IMG_1860
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery