ภาพกิจกรรม - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับวิทยาลัย) ได้แก่ ๑.รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเปป็นไทย ประธานกรรมการ ๒.พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ ๓.ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ

IMG 1540

IMG 1551

IMG 1557

IMG 1723

IMG_1533
IMG_1533
Image Detail Image Download
IMG_1537
IMG_1537
Image Detail Image Download
IMG_1538
IMG_1538
Image Detail Image Download
IMG_1540
IMG_1540
Image Detail Image Download
IMG_1541
IMG_1541
Image Detail Image Download
IMG_1550
IMG_1550
Image Detail Image Download
IMG_1551
IMG_1551
Image Detail Image Download
IMG_1557
IMG_1557
Image Detail Image Download
IMG_1569
IMG_1569
Image Detail Image Download
IMG_1579
IMG_1579
Image Detail Image Download
IMG_1582
IMG_1582
Image Detail Image Download
IMG_1590
IMG_1590
Image Detail Image Download
IMG_1591
IMG_1591
Image Detail Image Download
IMG_1650
IMG_1650
Image Detail Image Download
IMG_1652
IMG_1652
Image Detail Image Download
IMG_1654
IMG_1654
Image Detail Image Download
IMG_1657
IMG_1657
Image Detail Image Download
IMG_1666
IMG_1666
Image Detail Image Download
IMG_1667
IMG_1667
Image Detail Image Download
IMG_1679
IMG_1679
Image Detail Image Download
IMG_1701
IMG_1701
Image Detail Image Download
IMG_1702
IMG_1702
Image Detail Image Download
IMG_1705
IMG_1705
Image Detail Image Download
IMG_1706
IMG_1706
Image Detail Image Download
IMG_1707
IMG_1707
Image Detail Image Download
IMG_1711
IMG_1711
Image Detail Image Download
IMG_1716
IMG_1716
Image Detail Image Download
IMG_1720
IMG_1720
Image Detail Image Download
IMG_1723
IMG_1723
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery