ภาพกิจกรรม - การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดน่าน ณ บ้านหนองเต่า-แช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด และบ้านฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านในนามพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง คณะสงฆ์อำเภอภูเพียง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และได้มีการดำเนินตามโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อให้เกิดความปรองดองในสังคมได้อย่างแท้จริง ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความสันติสุข ร่มเย็น และมีความสุขยั่งยืน

IMG 3483

IMG 3499

IMG 3599

IMG 3604

IMG_3284
IMG_3284
Image Detail Image Download
IMG_3290
IMG_3290
Image Detail Image Download
IMG_3294
IMG_3294
Image Detail Image Download
IMG_3298
IMG_3298
Image Detail Image Download
IMG_3300
IMG_3300
Image Detail Image Download
IMG_3303
IMG_3303
Image Detail Image Download
IMG_3310
IMG_3310
Image Detail Image Download
IMG_3318
IMG_3318
Image Detail Image Download
IMG_3321
IMG_3321
Image Detail Image Download
IMG_3325
IMG_3325
Image Detail Image Download
IMG_3326
IMG_3326
Image Detail Image Download
IMG_3328
IMG_3328
Image Detail Image Download
IMG_3330
IMG_3330
Image Detail Image Download
IMG_3335
IMG_3335
Image Detail Image Download
IMG_3336
IMG_3336
Image Detail Image Download
IMG_3337
IMG_3337
Image Detail Image Download
IMG_3340
IMG_3340
Image Detail Image Download
IMG_3344
IMG_3344
Image Detail Image Download
IMG_3345
IMG_3345
Image Detail Image Download
IMG_3348
IMG_3348
Image Detail Image Download
IMG_3349
IMG_3349
Image Detail Image Download
IMG_3351
IMG_3351
Image Detail Image Download
IMG_3355
IMG_3355
Image Detail Image Download
IMG_3356
IMG_3356
Image Detail Image Download
IMG_3359
IMG_3359
Image Detail Image Download
IMG_3363
IMG_3363
Image Detail Image Download
IMG_3367
IMG_3367
Image Detail Image Download
IMG_3375
IMG_3375
Image Detail Image Download
IMG_3382
IMG_3382
Image Detail Image Download
IMG_3383
IMG_3383
Image Detail Image Download
IMG_3388
IMG_3388
Image Detail Image Download
IMG_3398
IMG_3398
Image Detail Image Download
IMG_3399
IMG_3399
Image Detail Image Download
IMG_3401
IMG_3401
Image Detail Image Download
IMG_3402
IMG_3402
Image Detail Image Download
IMG_3404
IMG_3404
Image Detail Image Download
IMG_3410
IMG_3410
Image Detail Image Download
IMG_3422
IMG_3422
Image Detail Image Download
IMG_3424
IMG_3424
Image Detail Image Download
IMG_3425
IMG_3425
Image Detail Image Download
IMG_3426
IMG_3426
Image Detail Image Download
IMG_3427
IMG_3427
Image Detail Image Download
IMG_3431
IMG_3431
Image Detail Image Download
IMG_3432
IMG_3432
Image Detail Image Download
IMG_3437
IMG_3437
Image Detail Image Download
IMG_3440
IMG_3440
Image Detail Image Download
IMG_3442
IMG_3442
Image Detail Image Download
IMG_3446
IMG_3446
Image Detail Image Download
IMG_3447
IMG_3447
Image Detail Image Download
IMG_3451
IMG_3451
Image Detail Image Download
IMG_3455
IMG_3455
Image Detail Image Download
IMG_3458
IMG_3458
Image Detail Image Download
IMG_3465
IMG_3465
Image Detail Image Download
IMG_3473
IMG_3473
Image Detail Image Download
IMG_3476
IMG_3476
Image Detail Image Download
IMG_3480
IMG_3480
Image Detail Image Download
IMG_3483
IMG_3483
Image Detail Image Download
IMG_3489
IMG_3489
Image Detail Image Download
IMG_3490
IMG_3490
Image Detail Image Download
IMG_3491
IMG_3491
Image Detail Image Download
IMG_3496
IMG_3496
Image Detail Image Download
IMG_3499
IMG_3499
Image Detail Image Download
IMG_3510
IMG_3510
Image Detail Image Download
IMG_3512
IMG_3512
Image Detail Image Download
IMG_3519
IMG_3519
Image Detail Image Download
IMG_3521
IMG_3521
Image Detail Image Download
IMG_3523
IMG_3523
Image Detail Image Download
IMG_3525
IMG_3525
Image Detail Image Download
IMG_3530
IMG_3530
Image Detail Image Download
IMG_3532
IMG_3532
Image Detail Image Download
IMG_3534
IMG_3534
Image Detail Image Download
IMG_3540
IMG_3540
Image Detail Image Download
IMG_3544
IMG_3544
Image Detail Image Download
IMG_3545
IMG_3545
Image Detail Image Download
IMG_3546
IMG_3546
Image Detail Image Download
IMG_3548
IMG_3548
Image Detail Image Download
IMG_3549
IMG_3549
Image Detail Image Download
IMG_3550
IMG_3550
Image Detail Image Download
IMG_3551
IMG_3551
Image Detail Image Download
IMG_3552
IMG_3552
Image Detail Image Download
IMG_3556
IMG_3556
Image Detail Image Download
IMG_3557
IMG_3557
Image Detail Image Download
IMG_3558
IMG_3558
Image Detail Image Download
IMG_3562
IMG_3562
Image Detail Image Download
IMG_3563
IMG_3563
Image Detail Image Download
IMG_3567
IMG_3567
Image Detail Image Download
IMG_3578
IMG_3578
Image Detail Image Download
IMG_3581
IMG_3581
Image Detail Image Download
IMG_3583
IMG_3583
Image Detail Image Download
IMG_3584
IMG_3584
Image Detail Image Download
IMG_3585
IMG_3585
Image Detail Image Download
IMG_3587
IMG_3587
Image Detail Image Download
IMG_3599
IMG_3599
Image Detail Image Download
IMG_3604
IMG_3604
Image Detail Image Download
IMG_3607
IMG_3607
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery