ภาพกิจกรรม - โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปี ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  :  เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุ แช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งมีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จำนวน ทั้งสิ้น ๑๐๔ รูป/คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบการเรียนการสอน กฎระเบียบปฏิบัติของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และ ข้อพึงปฏิบัติในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม ให้นิสิตให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยมีสติ มีคุณธรรม และสามารถดำรงความเป็นอยู่อย่างมีความสุข และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนถึงความเข้าใจที่ดีระหว่างนิสิต และคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้นิสิตได้รู้จัก พร้อมแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภาคบ่ายจะเป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้นจะเป็นการแบ่งกลุ่มฐาน ส่งเสริมนวลักษณ์ MAHACHULA ๙ ประการ ทั้งหมด ๔ ฐาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ละฐานจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นวิทยากรคอยให้ความรู้กับนิสิต ณ ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

1 (20)

1 (24)

1 (25)

1 (51)

1 (1)
1 (1)
Image Detail Image Download
1 (2)
1 (2)
Image Detail Image Download
1 (3)
1 (3)
Image Detail Image Download
1 (4)
1 (4)
Image Detail Image Download
1 (5)
1 (5)
Image Detail Image Download
1 (6)
1 (6)
Image Detail Image Download
1 (7)
1 (7)
Image Detail Image Download
1 (8)
1 (8)
Image Detail Image Download
1 (9)
1 (9)
Image Detail Image Download
1 (10)
1 (10)
Image Detail Image Download
1 (11)
1 (11)
Image Detail Image Download
1 (12)
1 (12)
Image Detail Image Download
1 (13)
1 (13)
Image Detail Image Download
1 (14)
1 (14)
Image Detail Image Download
1 (15)
1 (15)
Image Detail Image Download
1 (16)
1 (16)
Image Detail Image Download
1 (17)
1 (17)
Image Detail Image Download
1 (18)
1 (18)
Image Detail Image Download
1 (19)
1 (19)
Image Detail Image Download
1 (20)
1 (20)
Image Detail Image Download
1 (21)
1 (21)
Image Detail Image Download
1 (22)
1 (22)
Image Detail Image Download
1 (23)
1 (23)
Image Detail Image Download
1 (24)
1 (24)
Image Detail Image Download
1 (25)
1 (25)
Image Detail Image Download
1 (26)
1 (26)
Image Detail Image Download
1 (27)
1 (27)
Image Detail Image Download
1 (28)
1 (28)
Image Detail Image Download
1 (29)
1 (29)
Image Detail Image Download
1 (30)
1 (30)
Image Detail Image Download
1 (31)
1 (31)
Image Detail Image Download
1 (32)
1 (32)
Image Detail Image Download
1 (33)
1 (33)
Image Detail Image Download
1 (34)
1 (34)
Image Detail Image Download
1 (35)
1 (35)
Image Detail Image Download
1 (36)
1 (36)
Image Detail Image Download
1 (37)
1 (37)
Image Detail Image Download
1 (38)
1 (38)
Image Detail Image Download
1 (39)
1 (39)
Image Detail Image Download
1 (40)
1 (40)
Image Detail Image Download
1 (41)
1 (41)
Image Detail Image Download
1 (42)
1 (42)
Image Detail Image Download
1 (43)
1 (43)
Image Detail Image Download
1 (44)
1 (44)
Image Detail Image Download
1 (45)
1 (45)
Image Detail Image Download
1 (46)
1 (46)
Image Detail Image Download
1 (47)
1 (47)
Image Detail Image Download
1 (48)
1 (48)
Image Detail Image Download
1 (49)
1 (49)
Image Detail Image Download
1 (50)
1 (50)
Image Detail Image Download
1 (51)
1 (51)
Image Detail Image Download
1 (52)
1 (52)
Image Detail Image Download
1 (53)
1 (53)
Image Detail Image Download
1 (54)
1 (54)
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery