ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  :  เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีโรงเรียนในกลุ่มตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมการอบรมค่ายพุทธบุตรครั้งนี้ ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนห้วยละเบ้ายา, โรงเรียนห้วยเฮือ, โรงเรียนบ้านห้วยปุก, โรงเรียนบ้านกาใส,โรงเรียนบ้านวังตาว และโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๒๕๐ คน คณะครูจำนวน ๓๐ คน ซึ่งพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธี   ฝ่ายสงฆ์ นายถวิล เจดีย์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน ปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดีคิดดี พูดดี ทำดี ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน ให้นักเรียนเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรม คือ กิจกรรมสานแสงแห่งพระราชศรัทธาจุดเทียนปัญญาถวายในหลวง กิจกรรมดวงประทีปแห่งรักแท้ กิจกรรมสภาพปัญหาสังคมจุดประกายความคิดให้เยาวชนเห็นถึงปัญหา กิจกรรมสร้างสำนึกในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกต์คำสอนให้อยู่ในกิจกรรมนันทนาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ มาดำเนินการอบรมค่ายพุทธบุตรตลอดโครงการอบรม และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในครั้งนี้ด้วย

1 (37)

1 (39)

1 (59)

1 (63)

1 (1)
1 (1)
Image Detail Image Download
1 (2)
1 (2)
Image Detail Image Download
1 (3)
1 (3)
Image Detail Image Download
1 (4)
1 (4)
Image Detail Image Download
1 (5)
1 (5)
Image Detail Image Download
1 (6)
1 (6)
Image Detail Image Download
1 (7)
1 (7)
Image Detail Image Download
1 (8)
1 (8)
Image Detail Image Download
1 (9)
1 (9)
Image Detail Image Download
1 (10)
1 (10)
Image Detail Image Download
1 (11)
1 (11)
Image Detail Image Download
1 (12)
1 (12)
Image Detail Image Download
1 (13)
1 (13)
Image Detail Image Download
1 (14)
1 (14)
Image Detail Image Download
1 (15)
1 (15)
Image Detail Image Download
1 (16)
1 (16)
Image Detail Image Download
1 (17)
1 (17)
Image Detail Image Download
1 (18)
1 (18)
Image Detail Image Download
1 (19)
1 (19)
Image Detail Image Download
1 (20)
1 (20)
Image Detail Image Download
1 (21)
1 (21)
Image Detail Image Download
1 (22)
1 (22)
Image Detail Image Download
1 (23)
1 (23)
Image Detail Image Download
1 (24)
1 (24)
Image Detail Image Download
1 (25)
1 (25)
Image Detail Image Download
1 (26)
1 (26)
Image Detail Image Download
1 (27)
1 (27)
Image Detail Image Download
1 (28)
1 (28)
Image Detail Image Download
1 (29)
1 (29)
Image Detail Image Download
1 (30)
1 (30)
Image Detail Image Download
1 (31)
1 (31)
Image Detail Image Download
1 (32)
1 (32)
Image Detail Image Download
1 (33)
1 (33)
Image Detail Image Download
1 (34)
1 (34)
Image Detail Image Download
1 (35)
1 (35)
Image Detail Image Download
1 (36)
1 (36)
Image Detail Image Download
1 (37)
1 (37)
Image Detail Image Download
1 (38)
1 (38)
Image Detail Image Download
1 (39)
1 (39)
Image Detail Image Download
1 (40)
1 (40)
Image Detail Image Download
1 (41)
1 (41)
Image Detail Image Download
1 (42)
1 (42)
Image Detail Image Download
1 (43)
1 (43)
Image Detail Image Download
1 (44)
1 (44)
Image Detail Image Download
1 (45)
1 (45)
Image Detail Image Download
1 (46)
1 (46)
Image Detail Image Download
1 (47)
1 (47)
Image Detail Image Download
1 (48)
1 (48)
Image Detail Image Download
1 (49)
1 (49)
Image Detail Image Download
1 (50)
1 (50)
Image Detail Image Download
1 (51)
1 (51)
Image Detail Image Download
1 (52)
1 (52)
Image Detail Image Download
1 (53)
1 (53)
Image Detail Image Download
1 (54)
1 (54)
Image Detail Image Download
1 (55)
1 (55)
Image Detail Image Download
1 (56)
1 (56)
Image Detail Image Download
1 (57)
1 (57)
Image Detail Image Download
1 (58)
1 (58)
Image Detail Image Download
1 (59)
1 (59)
Image Detail Image Download
1 (60)
1 (60)
Image Detail Image Download
1 (61)
1 (61)
Image Detail Image Download
1 (62)
1 (62)
Image Detail Image Download
1 (63)
1 (63)
Image Detail Image Download
1 (64)
1 (64)
Image Detail Image Download
1 (65)
1 (65)
Image Detail Image Download
1 (66)
1 (66)
Image Detail Image Download
1 (67)
1 (67)
Image Detail Image Download
1 (68)
1 (68)
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery