ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  :  เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เมตตาเป็นประธานในที่ประชุมคณาจารย์ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อเรื่อง ๑. ประกาศปฏิทินการศึกษา ๒. ประกาศคำสั่งตารางเรียน ๓. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ๔. ผังห้องเรียน ๕. ประกาศจรรยาบรรณคณาจารย์ ๖. การส่ง มคอ.๓,มคอ.๕ และตัวอย่าง มคอ.๓, มคอ.๕ ๗. ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับแจกนิสิต ๘. การกรอกเกรดออนไลน์   ซึ่งได้มีกิจกรรมร่วมคิดร่วมพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในมุมมองคณาจารย์ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 9531

IMG 9559

IMG 9525

IMG 9563

IMG_9497
IMG_9497
Image Detail Image Download
IMG_9518
IMG_9518
Image Detail Image Download
IMG_9525
IMG_9525
Image Detail Image Download
IMG_9526
IMG_9526
Image Detail Image Download
IMG_9527
IMG_9527
Image Detail Image Download
IMG_9531
IMG_9531
Image Detail Image Download
IMG_9535
IMG_9535
Image Detail Image Download
IMG_9536
IMG_9536
Image Detail Image Download
IMG_9537
IMG_9537
Image Detail Image Download
IMG_9539
IMG_9539
Image Detail Image Download
IMG_9542
IMG_9542
Image Detail Image Download
IMG_9543
IMG_9543
Image Detail Image Download
IMG_9549
IMG_9549
Image Detail Image Download
IMG_9555
IMG_9555
Image Detail Image Download
IMG_9558
IMG_9558
Image Detail Image Download
IMG_9559
IMG_9559
Image Detail Image Download
IMG_9563
IMG_9563
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery