ภาพกิจกรรม - ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

         วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ : เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  ลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ทั้ง ๗ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรล้านนา หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครนิสิตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกล่าวพบปะเรื่อง “ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร” ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาหลักสูตร และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ หลังจากนั้นได้มีการแยกประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งสรุปประเด็นหารือ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ

1 (45)

1 (43)

1 (30)

1 (1)

1 (1)
1 (1)
Image Detail Image Download
1 (2)
1 (2)
Image Detail Image Download
1 (3)
1 (3)
Image Detail Image Download
1 (4)
1 (4)
Image Detail Image Download
1 (5)
1 (5)
Image Detail Image Download
1 (6)
1 (6)
Image Detail Image Download
1 (7)
1 (7)
Image Detail Image Download
1 (8)
1 (8)
Image Detail Image Download
1 (9)
1 (9)
Image Detail Image Download
1 (10)
1 (10)
Image Detail Image Download
1 (11)
1 (11)
Image Detail Image Download
1 (12)
1 (12)
Image Detail Image Download
1 (13)
1 (13)
Image Detail Image Download
1 (14)
1 (14)
Image Detail Image Download
1 (15)
1 (15)
Image Detail Image Download
1 (16)
1 (16)
Image Detail Image Download
1 (17)
1 (17)
Image Detail Image Download
1 (18)
1 (18)
Image Detail Image Download
1 (19)
1 (19)
Image Detail Image Download
1 (20)
1 (20)
Image Detail Image Download
1 (21)
1 (21)
Image Detail Image Download
1 (22)
1 (22)
Image Detail Image Download
1 (23)
1 (23)
Image Detail Image Download
1 (24)
1 (24)
Image Detail Image Download
1 (25)
1 (25)
Image Detail Image Download
1 (26)
1 (26)
Image Detail Image Download
1 (27)
1 (27)
Image Detail Image Download
1 (28)
1 (28)
Image Detail Image Download
1 (29)
1 (29)
Image Detail Image Download
1 (30)
1 (30)
Image Detail Image Download
1 (31)
1 (31)
Image Detail Image Download
1 (32)
1 (32)
Image Detail Image Download
1 (33)
1 (33)
Image Detail Image Download
1 (34)
1 (34)
Image Detail Image Download
1 (35)
1 (35)
Image Detail Image Download
1 (36)
1 (36)
Image Detail Image Download
1 (37)
1 (37)
Image Detail Image Download
1 (38)
1 (38)
Image Detail Image Download
1 (39)
1 (39)
Image Detail Image Download
1 (40)
1 (40)
Image Detail Image Download
1 (41)
1 (41)
Image Detail Image Download
1 (42)
1 (42)
Image Detail Image Download
1 (43)
1 (43)
Image Detail Image Download
1 (44)
1 (44)
Image Detail Image Download
1 (45)
1 (45)
Image Detail Image Download
1 (46)
1 (46)
Image Detail Image Download
1 (47)
1 (47)
Image Detail Image Download
1 (48)
1 (48)
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery