ภาพกิจกรรม - การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

         วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยในช่วงเช้าของวันนี้จะเป็นการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะสาขา ส่วนในภาคบ่ายเป็นการสอบวิชาวัดแววความเป็นครู (เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทย) ซึ่งก่อนเริ่มทำการสอบพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนพร้อมนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทก่อนสอบแก่นิสิตใหม่ ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ๒. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ ๔. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

9

11

28

30

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
11
11
Image Detail Image Download
12
12
Image Detail Image Download
13
13
Image Detail Image Download
14
14
Image Detail Image Download
15
15
Image Detail Image Download
16
16
Image Detail Image Download
17
17
Image Detail Image Download
18
18
Image Detail Image Download
19
19
Image Detail Image Download
20
20
Image Detail Image Download
21
21
Image Detail Image Download
22
22
Image Detail Image Download
23
23
Image Detail Image Download
24
24
Image Detail Image Download
25
25
Image Detail Image Download
26
26
Image Detail Image Download
27
27
Image Detail Image Download
28
28
Image Detail Image Download
29
29
Image Detail Image Download
30
30
Image Detail Image Download
31
31
Image Detail Image Download
32
32
Image Detail Image Download
33
33
Image Detail Image Download
34
34
Image Detail Image Download
35
35
Image Detail Image Download
36
36
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery