ภาพกิจกรรม - พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดี แก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓

พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดี แก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดี แก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชศาสนภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร และผู้แทนหน่วยงานราชการ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓” ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๓ รูป/คน พร้อมมอบใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐  โดยมีพระราชปณิธานให้เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงแห่งคณะสงฆ์ไทย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันได้ขยายการศึกษาไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อขยายการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ได้อย่างทั่วถึง และในขณะเดียวกันวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ปัจจุบันเปิดสอน ๔ หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ รับใช้สังคมมาเป็นระยะเวลา ๑๖ ปี ถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ ๖๓ บรรพชิต ๒๓ รูป คฤหัสถ์ ๙๐ คน รวมทั้งหมด ๑๑๓ รูป/คน ซึ่งจะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG 2356

IMG 2365

IMG 2371

IMG 2399

IMG 2396

IMG_2177
IMG_2177
Image Detail Image Download
IMG_2185
IMG_2185
Image Detail Image Download
IMG_2187
IMG_2187
Image Detail Image Download
IMG_2188
IMG_2188
Image Detail Image Download
IMG_2189
IMG_2189
Image Detail Image Download
IMG_2190
IMG_2190
Image Detail Image Download
IMG_2191
IMG_2191
Image Detail Image Download
IMG_2193
IMG_2193
Image Detail Image Download
IMG_2197
IMG_2197
Image Detail Image Download
IMG_2198
IMG_2198
Image Detail Image Download
IMG_2204
IMG_2204
Image Detail Image Download
IMG_2208
IMG_2208
Image Detail Image Download
IMG_2209
IMG_2209
Image Detail Image Download
IMG_2211
IMG_2211
Image Detail Image Download
IMG_2214
IMG_2214
Image Detail Image Download
IMG_2217
IMG_2217
Image Detail Image Download
IMG_2218
IMG_2218
Image Detail Image Download
IMG_2221
IMG_2221
Image Detail Image Download
IMG_2222
IMG_2222
Image Detail Image Download
IMG_2223
IMG_2223
Image Detail Image Download
IMG_2225
IMG_2225
Image Detail Image Download
IMG_2226
IMG_2226
Image Detail Image Download
IMG_2227
IMG_2227
Image Detail Image Download
IMG_2228
IMG_2228
Image Detail Image Download
IMG_2229
IMG_2229
Image Detail Image Download
IMG_2230
IMG_2230
Image Detail Image Download
IMG_2231
IMG_2231
Image Detail Image Download
IMG_2232
IMG_2232
Image Detail Image Download
IMG_2233
IMG_2233
Image Detail Image Download
IMG_2234
IMG_2234
Image Detail Image Download
IMG_2235
IMG_2235
Image Detail Image Download
IMG_2236
IMG_2236
Image Detail Image Download
IMG_2246
IMG_2246
Image Detail Image Download
IMG_2247
IMG_2247
Image Detail Image Download
IMG_2249
IMG_2249
Image Detail Image Download
IMG_2252
IMG_2252
Image Detail Image Download
IMG_2253
IMG_2253
Image Detail Image Download
IMG_2254
IMG_2254
Image Detail Image Download
IMG_2263
IMG_2263
Image Detail Image Download
IMG_2269
IMG_2269
Image Detail Image Download
IMG_2270
IMG_2270
Image Detail Image Download
IMG_2271
IMG_2271
Image Detail Image Download
IMG_2272
IMG_2272
Image Detail Image Download
IMG_2273
IMG_2273
Image Detail Image Download
IMG_2278
IMG_2278
Image Detail Image Download
IMG_2280
IMG_2280
Image Detail Image Download
IMG_2282
IMG_2282
Image Detail Image Download
IMG_2283
IMG_2283
Image Detail Image Download
IMG_2285
IMG_2285
Image Detail Image Download
IMG_2286
IMG_2286
Image Detail Image Download
IMG_2287
IMG_2287
Image Detail Image Download
IMG_2289
IMG_2289
Image Detail Image Download
IMG_2292
IMG_2292
Image Detail Image Download
IMG_2293
IMG_2293
Image Detail Image Download
IMG_2297
IMG_2297
Image Detail Image Download
IMG_2326
IMG_2326
Image Detail Image Download
IMG_2328
IMG_2328
Image Detail Image Download
IMG_2331
IMG_2331
Image Detail Image Download
IMG_2336
IMG_2336
Image Detail Image Download
IMG_2340
IMG_2340
Image Detail Image Download
IMG_2356
IMG_2356
Image Detail Image Download
IMG_2362
IMG_2362
Image Detail Image Download
IMG_2365
IMG_2365
Image Detail Image Download
IMG_2367
IMG_2367
Image Detail Image Download
IMG_2371
IMG_2371
Image Detail Image Download
IMG_2374
IMG_2374
Image Detail Image Download
IMG_2377
IMG_2377
Image Detail Image Download
IMG_2381
IMG_2381
Image Detail Image Download
IMG_2386
IMG_2386
Image Detail Image Download
IMG_2389
IMG_2389
Image Detail Image Download
IMG_2390
IMG_2390
Image Detail Image Download
IMG_2396
IMG_2396
Image Detail Image Download
IMG_2399
IMG_2399
Image Detail Image Download
IMG_2403
IMG_2403
Image Detail Image Download
IMG_2407
IMG_2407
Image Detail Image Download
IMG_2409
IMG_2409
Image Detail Image Download
IMG_2410
IMG_2410
Image Detail Image Download
IMG_2412
IMG_2412
Image Detail Image Download
IMG_2413
IMG_2413
Image Detail Image Download
IMG_2415
IMG_2415
Image Detail Image Download
IMG_2418
IMG_2418
Image Detail Image Download
IMG_2419
IMG_2419
Image Detail Image Download
IMG_2420
IMG_2420
Image Detail Image Download
IMG_2422
IMG_2422
Image Detail Image Download
IMG_2423
IMG_2423
Image Detail Image Download
IMG_2424
IMG_2424
Image Detail Image Download
IMG_2425
IMG_2425
Image Detail Image Download
IMG_2427
IMG_2427
Image Detail Image Download
IMG_2430
IMG_2430
Image Detail Image Download
IMG_2434
IMG_2434
Image Detail Image Download
IMG_2437
IMG_2437
Image Detail Image Download
IMG_2439
IMG_2439
Image Detail Image Download
IMG_2444
IMG_2444
Image Detail Image Download
IMG_2449
IMG_2449
Image Detail Image Download
IMG_2452
IMG_2452
Image Detail Image Download
IMG_2461
IMG_2461
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery