ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ และบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๐๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทราบรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติก่อนออกไปปฏิบัติศาสนกิจ บริการสังคม ตามสำนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีมีความพร้อมก่อนปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๓, ๔ บริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและผู้นำทางจริยธรรมอย่างถูกต้อง โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักในความเป็นนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมสู่หน่วยงานภายนอก มีนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๖ รูป/คน

IMG 8678

IMG 8706

IMG 8702

IMG 8722

IMG_8678
IMG_8678
Image Detail Image Download
IMG_8681
IMG_8681
Image Detail Image Download
IMG_8702
IMG_8702
Image Detail Image Download
IMG_8706
IMG_8706
Image Detail Image Download
IMG_8711
IMG_8711
Image Detail Image Download
IMG_8712
IMG_8712
Image Detail Image Download
IMG_8716
IMG_8716
Image Detail Image Download
IMG_8717
IMG_8717
Image Detail Image Download
IMG_8718
IMG_8718
Image Detail Image Download
IMG_8719
IMG_8719
Image Detail Image Download
IMG_8721
IMG_8721
Image Detail Image Download
IMG_8722
IMG_8722
Image Detail Image Download
IMG_8727
IMG_8727
Image Detail Image Download
IMG_8732
IMG_8732
Image Detail Image Download
IMG_8740
IMG_8740
Image Detail Image Download
IMG_8741
IMG_8741
Image Detail Image Download
IMG_8747
IMG_8747
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery