ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจโดยสังเขปเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) และเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ในการวางแผน และปรับปรุงระบบการดำเนินงาน และเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ, อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ, นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ, และ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เมตตามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

IMG 8344

IMG 8340

IMG 8329

IMG 8372

IMG_8287
IMG_8287
Image Detail Image Download
IMG_8288
IMG_8288
Image Detail Image Download
IMG_8308
IMG_8308
Image Detail Image Download
IMG_8309
IMG_8309
Image Detail Image Download
IMG_8312
IMG_8312
Image Detail Image Download
IMG_8326
IMG_8326
Image Detail Image Download
IMG_8328
IMG_8328
Image Detail Image Download
IMG_8329
IMG_8329
Image Detail Image Download
IMG_8333
IMG_8333
Image Detail Image Download
IMG_8334
IMG_8334
Image Detail Image Download
IMG_8335
IMG_8335
Image Detail Image Download
IMG_8338
IMG_8338
Image Detail Image Download
IMG_8340
IMG_8340
Image Detail Image Download
IMG_8344
IMG_8344
Image Detail Image Download
IMG_8370
IMG_8370
Image Detail Image Download
IMG_8371
IMG_8371
Image Detail Image Download
IMG_8372
IMG_8372
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery