ภาพกิจกรรม - โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย”

โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการอบรมมาตรฐานทางจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จ.ตาก หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และสังฆพัฒนาวิชชาลัยน่าน รวมจำนวน ๑๐๐ รูป/คน  ในการดำเนินงานโรงการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก ดร.อังสนา โตกิจกล้า ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะฯ ตลอดถึง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เมตตามาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

IMG 0972

IMG 1002

IMG 1019

IMG 0997

IMG_0963
IMG_0963
Image Detail Image Download
IMG_0964
IMG_0964
Image Detail Image Download
IMG_0965
IMG_0965
Image Detail Image Download
IMG_0966
IMG_0966
Image Detail Image Download
IMG_0967
IMG_0967
Image Detail Image Download
IMG_0970
IMG_0970
Image Detail Image Download
IMG_0972
IMG_0972
Image Detail Image Download
IMG_0977
IMG_0977
Image Detail Image Download
IMG_0978
IMG_0978
Image Detail Image Download
IMG_0983
IMG_0983
Image Detail Image Download
IMG_0984
IMG_0984
Image Detail Image Download
IMG_0986
IMG_0986
Image Detail Image Download
IMG_0989
IMG_0989
Image Detail Image Download
IMG_0992
IMG_0992
Image Detail Image Download
IMG_0994
IMG_0994
Image Detail Image Download
IMG_0997
IMG_0997
Image Detail Image Download
IMG_1002
IMG_1002
Image Detail Image Download
IMG_1003
IMG_1003
Image Detail Image Download
IMG_1004
IMG_1004
Image Detail Image Download
IMG_1005
IMG_1005
Image Detail Image Download
IMG_1006
IMG_1006
Image Detail Image Download
IMG_1007
IMG_1007
Image Detail Image Download
IMG_1008
IMG_1008
Image Detail Image Download
IMG_1009
IMG_1009
Image Detail Image Download
IMG_1010
IMG_1010
Image Detail Image Download
IMG_1011
IMG_1011
Image Detail Image Download
IMG_1012
IMG_1012
Image Detail Image Download
IMG_1013
IMG_1013
Image Detail Image Download
IMG_1014
IMG_1014
Image Detail Image Download
IMG_1015
IMG_1015
Image Detail Image Download
IMG_1016
IMG_1016
Image Detail Image Download
IMG_1017
IMG_1017
Image Detail Image Download
IMG_1019
IMG_1019
Image Detail Image Download
IMG_1020
IMG_1020
Image Detail Image Download
IMG_1021
IMG_1021
Image Detail Image Download
IMG_1022
IMG_1022
Image Detail Image Download
IMG_1023
IMG_1023
Image Detail Image Download
IMG_1024
IMG_1024
Image Detail Image Download
IMG_1025
IMG_1025
Image Detail Image Download
IMG_1026
IMG_1026
Image Detail Image Download
IMG_1027
IMG_1027
Image Detail Image Download
IMG_1028
IMG_1028
Image Detail Image Download
IMG_1029
IMG_1029
Image Detail Image Download
IMG_1030
IMG_1030
Image Detail Image Download
IMG_1031
IMG_1031
Image Detail Image Download
IMG_1032
IMG_1032
Image Detail Image Download
IMG_1033
IMG_1033
Image Detail Image Download
IMG_1034
IMG_1034
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery