ภาพกิจกรรม - โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน

โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          วันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” ระยะที่ ๑ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้และการนำไปสู่ภาคปฏิบัติระดับส่วนงาน” ณ ห้องประชุมน่าน กรีน เลค วิว จังหวัดน่าน ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีกลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน ผู้บริหาร ผู้ประสานงานจัดการความรู้ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รูป/คน ประกอบด้วย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประสานกิจกรรมดำเนินการจัดการความรู้ และการบันทึกความรู้ผ่านกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ส่วนงานกำหนดในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีของส่วนงาน การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน มจร สู่มหาวิทยาลัย ๔.๐” ให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาการจัดการความรู้ในส่วนงานต่อไป

IMG 0124

IMG 0289

IMG 0190

IMG 0186

IMG_0100
IMG_0100
Image Detail Image Download
IMG_0104
IMG_0104
Image Detail Image Download
IMG_0105
IMG_0105
Image Detail Image Download
IMG_0111
IMG_0111
Image Detail Image Download
IMG_0113
IMG_0113
Image Detail Image Download
IMG_0115
IMG_0115
Image Detail Image Download
IMG_0118
IMG_0118
Image Detail Image Download
IMG_0122
IMG_0122
Image Detail Image Download
IMG_0124
IMG_0124
Image Detail Image Download
IMG_0128
IMG_0128
Image Detail Image Download
IMG_0129
IMG_0129
Image Detail Image Download
IMG_0130
IMG_0130
Image Detail Image Download
IMG_0133
IMG_0133
Image Detail Image Download
IMG_0134
IMG_0134
Image Detail Image Download
IMG_0137
IMG_0137
Image Detail Image Download
IMG_0138
IMG_0138
Image Detail Image Download
IMG_0142
IMG_0142
Image Detail Image Download
IMG_0143
IMG_0143
Image Detail Image Download
IMG_0145
IMG_0145
Image Detail Image Download
IMG_0146
IMG_0146
Image Detail Image Download
IMG_0175
IMG_0175
Image Detail Image Download
IMG_0177
IMG_0177
Image Detail Image Download
IMG_0178
IMG_0178
Image Detail Image Download
IMG_0180
IMG_0180
Image Detail Image Download
IMG_0181
IMG_0181
Image Detail Image Download
IMG_0182
IMG_0182
Image Detail Image Download
IMG_0183
IMG_0183
Image Detail Image Download
IMG_0186
IMG_0186
Image Detail Image Download
IMG_0189
IMG_0189
Image Detail Image Download
IMG_0190
IMG_0190
Image Detail Image Download
IMG_0213
IMG_0213
Image Detail Image Download
IMG_0222
IMG_0222
Image Detail Image Download
IMG_0223
IMG_0223
Image Detail Image Download
IMG_0224
IMG_0224
Image Detail Image Download
IMG_0233
IMG_0233
Image Detail Image Download
IMG_0249
IMG_0249
Image Detail Image Download
IMG_0250
IMG_0250
Image Detail Image Download
IMG_0253
IMG_0253
Image Detail Image Download
IMG_0256
IMG_0256
Image Detail Image Download
IMG_0259
IMG_0259
Image Detail Image Download
IMG_0268
IMG_0268
Image Detail Image Download
IMG_0270
IMG_0270
Image Detail Image Download
IMG_0271
IMG_0271
Image Detail Image Download
IMG_0274
IMG_0274
Image Detail Image Download
IMG_0275
IMG_0275
Image Detail Image Download
IMG_0281
IMG_0281
Image Detail Image Download
IMG_0289
IMG_0289
Image Detail Image Download
IMG_0291
IMG_0291
Image Detail Image Download
IMG_0292
IMG_0292
Image Detail Image Download
IMG_0294
IMG_0294
Image Detail Image Download
IMG_0302
IMG_0302
Image Detail Image Download
IMG_0303
IMG_0303
Image Detail Image Download
IMG_0304
IMG_0304
Image Detail Image Download
IMG_0305
IMG_0305
Image Detail Image Download
IMG_0306
IMG_0306
Image Detail Image Download
IMG_0307
IMG_0307
Image Detail Image Download
IMG_0308
IMG_0308
Image Detail Image Download
IMG_0309
IMG_0309
Image Detail Image Download
IMG_0330
IMG_0330
Image Detail Image Download
IMG_0332
IMG_0332
Image Detail Image Download
IMG_0343
IMG_0343
Image Detail Image Download
IMG_0348
IMG_0348
Image Detail Image Download
IMG_0361
IMG_0361
Image Detail Image Download
IMG_0362
IMG_0362
Image Detail Image Download
IMG_0365
IMG_0365
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery