ภาพกิจกรรม - โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่ ๒ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จัดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระวิปัสสนาจารย์นำฝึก และนิสิตคฤหัสถ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๕ คน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต  อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลทั่วไปได้รักษาศีล เจริญเมตตา ภาวนา ฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้มีความรู้ดี ปฏิบัติดี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ศาสนธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันเป็นการสนองงานพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ สังคมและประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

img 6285

img 6564

img 6533

img 6727

img_6249
img_6249
Image Detail Image Download
img_6251
img_6251
Image Detail Image Download
img_6261
img_6261
Image Detail Image Download
img_6262
img_6262
Image Detail Image Download
img_6264
img_6264
Image Detail Image Download
img_6268
img_6268
Image Detail Image Download
img_6280
img_6280
Image Detail Image Download
img_6285
img_6285
Image Detail Image Download
img_6292
img_6292
Image Detail Image Download
img_6320
img_6320
Image Detail Image Download
img_6321
img_6321
Image Detail Image Download
img_6325
img_6325
Image Detail Image Download
img_6326
img_6326
Image Detail Image Download
img_6327
img_6327
Image Detail Image Download
img_6329
img_6329
Image Detail Image Download
img_6332
img_6332
Image Detail Image Download
img_6333
img_6333
Image Detail Image Download
img_6340
img_6340
Image Detail Image Download
img_6365
img_6365
Image Detail Image Download
img_6385
img_6385
Image Detail Image Download
img_6388
img_6388
Image Detail Image Download
img_6424
img_6424
Image Detail Image Download
img_6438
img_6438
Image Detail Image Download
img_6456
img_6456
Image Detail Image Download
img_6464
img_6464
Image Detail Image Download
img_6484
img_6484
Image Detail Image Download
img_6485
img_6485
Image Detail Image Download
img_6494
img_6494
Image Detail Image Download
img_6498
img_6498
Image Detail Image Download
img_6499
img_6499
Image Detail Image Download
img_6500
img_6500
Image Detail Image Download
img_6501
img_6501
Image Detail Image Download
img_6510
img_6510
Image Detail Image Download
img_6512
img_6512
Image Detail Image Download
img_6514
img_6514
Image Detail Image Download
img_6515
img_6515
Image Detail Image Download
img_6516
img_6516
Image Detail Image Download
img_6517
img_6517
Image Detail Image Download
img_6518
img_6518
Image Detail Image Download
img_6520
img_6520
Image Detail Image Download
img_6521
img_6521
Image Detail Image Download
img_6533
img_6533
Image Detail Image Download
img_6539
img_6539
Image Detail Image Download
img_6562
img_6562
Image Detail Image Download
img_6563
img_6563
Image Detail Image Download
img_6564
img_6564
Image Detail Image Download
img_6565
img_6565
Image Detail Image Download
img_6566
img_6566
Image Detail Image Download
img_6567
img_6567
Image Detail Image Download
img_6568
img_6568
Image Detail Image Download
img_6576
img_6576
Image Detail Image Download
img_6580
img_6580
Image Detail Image Download
img_6581
img_6581
Image Detail Image Download
img_6583
img_6583
Image Detail Image Download
img_6589
img_6589
Image Detail Image Download
img_6591
img_6591
Image Detail Image Download
img_6592
img_6592
Image Detail Image Download
img_6593
img_6593
Image Detail Image Download
img_6594
img_6594
Image Detail Image Download
img_6596
img_6596
Image Detail Image Download
img_6598
img_6598
Image Detail Image Download
img_6600
img_6600
Image Detail Image Download
img_6603
img_6603
Image Detail Image Download
img_6612
img_6612
Image Detail Image Download
img_6615
img_6615
Image Detail Image Download
img_6624
img_6624
Image Detail Image Download
img_6625
img_6625
Image Detail Image Download
img_6638
img_6638
Image Detail Image Download
img_6641
img_6641
Image Detail Image Download
img_6642
img_6642
Image Detail Image Download
img_6648
img_6648
Image Detail Image Download
img_6652
img_6652
Image Detail Image Download
img_6654
img_6654
Image Detail Image Download
img_6655
img_6655
Image Detail Image Download
img_6702
img_6702
Image Detail Image Download
img_6703
img_6703
Image Detail Image Download
img_6705
img_6705
Image Detail Image Download
img_6706
img_6706
Image Detail Image Download
img_6707
img_6707
Image Detail Image Download
img_6708
img_6708
Image Detail Image Download
img_6709
img_6709
Image Detail Image Download
img_6710
img_6710
Image Detail Image Download
img_6712
img_6712
Image Detail Image Download
img_6714
img_6714
Image Detail Image Download
img_6723
img_6723
Image Detail Image Download
img_6727
img_6727
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery