ภาพกิจกรรม - โครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่ ๒ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จัดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่๒๑ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์นำฝึก และนิสิตบรรพชิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด ๑๔๖ รูป  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ปริวาสกรรมและเพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลทั่วไปได้มาร่วมกันอยู่ปริวาสกรรมกับพระภิกษุสงฆ์ ได้มาสมาทาน รักษาศีล เจริญเมตตา ภาวนา ฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้มีความรู้ดี ปฏิบัติดี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ศาสนธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันเป็นการสนองงานพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ สังคมและประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

img 6014 1

img 6014 5

 

img 6014 18

img 6014 46

img_5963
img_5963
Image Detail Image Download
img_5967
img_5967
Image Detail Image Download
img_5971
img_5971
Image Detail Image Download
img_5972
img_5972
Image Detail Image Download
img_5974
img_5974
Image Detail Image Download
img_5983
img_5983
Image Detail Image Download
img_5986
img_5986
Image Detail Image Download
img_5989
img_5989
Image Detail Image Download
img_5995
img_5995
Image Detail Image Download
img_5998
img_5998
Image Detail Image Download
img_6000
img_6000
Image Detail Image Download
img_6001
img_6001
Image Detail Image Download
img_6013
img_6013
Image Detail Image Download
img_6014 1
img_6014 1
Image Detail Image Download
img_6014 2
img_6014 2
Image Detail Image Download
img_6014 3
img_6014 3
Image Detail Image Download
img_6014 4
img_6014 4
Image Detail Image Download
img_6014 5
img_6014 5
Image Detail Image Download
img_6014 6
img_6014 6
Image Detail Image Download
img_6014 7
img_6014 7
Image Detail Image Download
img_6014 8
img_6014 8
Image Detail Image Download
img_6014 9
img_6014 9
Image Detail Image Download
img_6014 10
img_6014 10
Image Detail Image Download
img_6014 11
img_6014 11
Image Detail Image Download
img_6014 12
img_6014 12
Image Detail Image Download
img_6014 13
img_6014 13
Image Detail Image Download
img_6014 14
img_6014 14
Image Detail Image Download
img_6014 15
img_6014 15
Image Detail Image Download
img_6014 16
img_6014 16
Image Detail Image Download
img_6014 17
img_6014 17
Image Detail Image Download
img_6014 18
img_6014 18
Image Detail Image Download
img_6014 19
img_6014 19
Image Detail Image Download
img_6014 20
img_6014 20
Image Detail Image Download
img_6014 21
img_6014 21
Image Detail Image Download
img_6014 22
img_6014 22
Image Detail Image Download
img_6014 23
img_6014 23
Image Detail Image Download
img_6014 24
img_6014 24
Image Detail Image Download
img_6014 25
img_6014 25
Image Detail Image Download
img_6014 26
img_6014 26
Image Detail Image Download
img_6014 27
img_6014 27
Image Detail Image Download
img_6014 28
img_6014 28
Image Detail Image Download
img_6014 29
img_6014 29
Image Detail Image Download
img_6014 30
img_6014 30
Image Detail Image Download
img_6014 31
img_6014 31
Image Detail Image Download
img_6014 32
img_6014 32
Image Detail Image Download
img_6014 33
img_6014 33
Image Detail Image Download
img_6014 34
img_6014 34
Image Detail Image Download
img_6014 35
img_6014 35
Image Detail Image Download
img_6014 36
img_6014 36
Image Detail Image Download
img_6014 37
img_6014 37
Image Detail Image Download
img_6014 38
img_6014 38
Image Detail Image Download
img_6014 39
img_6014 39
Image Detail Image Download
img_6014 40
img_6014 40
Image Detail Image Download
img_6014 41
img_6014 41
Image Detail Image Download
img_6014 42
img_6014 42
Image Detail Image Download
img_6014 43
img_6014 43
Image Detail Image Download
img_6014 44
img_6014 44
Image Detail Image Download
img_6014 45
img_6014 45
Image Detail Image Download
img_6014 46
img_6014 46
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery