ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ได้ร่วมกันจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีระดับหลักสูตร และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระยะที่ ๑๒ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางปัจจุบัน ปฏิบัติ และประเมินได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา, เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริหารงานของผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานระดับหลักสูตร และวิทยาลัยสงฆ์น่าน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5253

img 5143

img 5107

img 5102

img_4976
img_4976
Image Detail Image Download
img_4977
img_4977
Image Detail Image Download
img_4978
img_4978
Image Detail Image Download
img_4979
img_4979
Image Detail Image Download
img_4982
img_4982
Image Detail Image Download
img_4990
img_4990
Image Detail Image Download
img_4994
img_4994
Image Detail Image Download
img_4995
img_4995
Image Detail Image Download
img_4996
img_4996
Image Detail Image Download
img_4997
img_4997
Image Detail Image Download
img_4998
img_4998
Image Detail Image Download
img_4999
img_4999
Image Detail Image Download
img_5000
img_5000
Image Detail Image Download
img_5003
img_5003
Image Detail Image Download
img_5004
img_5004
Image Detail Image Download
img_5006
img_5006
Image Detail Image Download
img_5010
img_5010
Image Detail Image Download
img_5013
img_5013
Image Detail Image Download
img_5014
img_5014
Image Detail Image Download
img_5015
img_5015
Image Detail Image Download
img_5016
img_5016
Image Detail Image Download
img_5017
img_5017
Image Detail Image Download
img_5018
img_5018
Image Detail Image Download
img_5021
img_5021
Image Detail Image Download
img_5030
img_5030
Image Detail Image Download
img_5035
img_5035
Image Detail Image Download
img_5049
img_5049
Image Detail Image Download
img_5067
img_5067
Image Detail Image Download
img_5068
img_5068
Image Detail Image Download
img_5073
img_5073
Image Detail Image Download
img_5076
img_5076
Image Detail Image Download
img_5082
img_5082
Image Detail Image Download
img_5088
img_5088
Image Detail Image Download
img_5096
img_5096
Image Detail Image Download
img_5098
img_5098
Image Detail Image Download
img_5101
img_5101
Image Detail Image Download
img_5102
img_5102
Image Detail Image Download
img_5107
img_5107
Image Detail Image Download
img_5109
img_5109
Image Detail Image Download
img_5143
img_5143
Image Detail Image Download
img_5164
img_5164
Image Detail Image Download
img_5166
img_5166
Image Detail Image Download
img_5167
img_5167
Image Detail Image Download
img_5170
img_5170
Image Detail Image Download
img_5200
img_5200
Image Detail Image Download
img_5204
img_5204
Image Detail Image Download
img_5205
img_5205
Image Detail Image Download
img_5208
img_5208
Image Detail Image Download
img_5210
img_5210
Image Detail Image Download
img_5216
img_5216
Image Detail Image Download
img_5219
img_5219
Image Detail Image Download
img_5225
img_5225
Image Detail Image Download
img_5244
img_5244
Image Detail Image Download
img_5253
img_5253
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery