ภาพกิจกรรม - งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐

งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมงานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕60 มอบทุนการศึกษา และพิธีมุทิตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปี ๒๘ พรรษา พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม  นามสกุล ณ น่าน) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง, เจ้าคณะอำเภอภูเพียง, รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ใฝ่การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งทางโลกและทางธรรม พระเดชพระคุณ มีความชำนาญพิเศษ ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญาและประวัติศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เช่น หนังสือจิตวิทยาในพระไตรปิฎก งานวิจัยเรื่อง เมืองน่าน : ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและการจัดการสังคม, การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน, ปริวรรตธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน เป็นต้น นอกจากนี้ พระเดชพระคุณ ยังได้ริเริ่มประสานงาน ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุแช่แห้ง โครงการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์จังหวัดน่าน ให้เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนจังหวัดน่าน มีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน

img 4689

img 4801

img 4604

img 4920

img_4486
img_4486
Image Detail Image Download
img_4487
img_4487
Image Detail Image Download
img_4489
img_4489
Image Detail Image Download
img_4491
img_4491
Image Detail Image Download
img_4492
img_4492
Image Detail Image Download
img_4498
img_4498
Image Detail Image Download
img_4499
img_4499
Image Detail Image Download
img_4504
img_4504
Image Detail Image Download
img_4506
img_4506
Image Detail Image Download
img_4507
img_4507
Image Detail Image Download
img_4509
img_4509
Image Detail Image Download
img_4510
img_4510
Image Detail Image Download
img_4511
img_4511
Image Detail Image Download
img_4512
img_4512
Image Detail Image Download
img_4513
img_4513
Image Detail Image Download
img_4514
img_4514
Image Detail Image Download
img_4515
img_4515
Image Detail Image Download
img_4516
img_4516
Image Detail Image Download
img_4525
img_4525
Image Detail Image Download
img_4526
img_4526
Image Detail Image Download
img_4527
img_4527
Image Detail Image Download
img_4528
img_4528
Image Detail Image Download
img_4529
img_4529
Image Detail Image Download
img_4532
img_4532
Image Detail Image Download
img_4536
img_4536
Image Detail Image Download
img_4537
img_4537
Image Detail Image Download
img_4539
img_4539
Image Detail Image Download
img_4541
img_4541
Image Detail Image Download
img_4543
img_4543
Image Detail Image Download
img_4549
img_4549
Image Detail Image Download
img_4557
img_4557
Image Detail Image Download
img_4559
img_4559
Image Detail Image Download
img_4572
img_4572
Image Detail Image Download
img_4574
img_4574
Image Detail Image Download
img_4577
img_4577
Image Detail Image Download
img_4585
img_4585
Image Detail Image Download
img_4588
img_4588
Image Detail Image Download
img_4591
img_4591
Image Detail Image Download
img_4597
img_4597
Image Detail Image Download
img_4599
img_4599
Image Detail Image Download
img_4604
img_4604
Image Detail Image Download
img_4610
img_4610
Image Detail Image Download
img_4613
img_4613
Image Detail Image Download
img_4615
img_4615
Image Detail Image Download
img_4617
img_4617
Image Detail Image Download
img_4622
img_4622
Image Detail Image Download
img_4626
img_4626
Image Detail Image Download
img_4629
img_4629
Image Detail Image Download
img_4635
img_4635
Image Detail Image Download
img_4636
img_4636
Image Detail Image Download
img_4640
img_4640
Image Detail Image Download
img_4642
img_4642
Image Detail Image Download
img_4647
img_4647
Image Detail Image Download
img_4657
img_4657
Image Detail Image Download
img_4661
img_4661
Image Detail Image Download
img_4679
img_4679
Image Detail Image Download
img_4689
img_4689
Image Detail Image Download
img_4716
img_4716
Image Detail Image Download
img_4727
img_4727
Image Detail Image Download
img_4728
img_4728
Image Detail Image Download
img_4758
img_4758
Image Detail Image Download
img_4761
img_4761
Image Detail Image Download
img_4765
img_4765
Image Detail Image Download
img_4768
img_4768
Image Detail Image Download
img_4769
img_4769
Image Detail Image Download
img_4770
img_4770
Image Detail Image Download
img_4773
img_4773
Image Detail Image Download
img_4774
img_4774
Image Detail Image Download
img_4775
img_4775
Image Detail Image Download
img_4777
img_4777
Image Detail Image Download
img_4784
img_4784
Image Detail Image Download
img_4788
img_4788
Image Detail Image Download
img_4801
img_4801
Image Detail Image Download
img_4809
img_4809
Image Detail Image Download
img_4814
img_4814
Image Detail Image Download
img_4815
img_4815
Image Detail Image Download
img_4818
img_4818
Image Detail Image Download
img_4822
img_4822
Image Detail Image Download
img_4827
img_4827
Image Detail Image Download
img_4830
img_4830
Image Detail Image Download
img_4836
img_4836
Image Detail Image Download
img_4839
img_4839
Image Detail Image Download
img_4841
img_4841
Image Detail Image Download
img_4844
img_4844
Image Detail Image Download
img_4846
img_4846
Image Detail Image Download
img_4847
img_4847
Image Detail Image Download
img_4848
img_4848
Image Detail Image Download
img_4849
img_4849
Image Detail Image Download
img_4850
img_4850
Image Detail Image Download
img_4851
img_4851
Image Detail Image Download
img_4854
img_4854
Image Detail Image Download
img_4857
img_4857
Image Detail Image Download
img_4858
img_4858
Image Detail Image Download
img_4863
img_4863
Image Detail Image Download
img_4865
img_4865
Image Detail Image Download
img_4870
img_4870
Image Detail Image Download
img_4876
img_4876
Image Detail Image Download
img_4880
img_4880
Image Detail Image Download
img_4882
img_4882
Image Detail Image Download
img_4886
img_4886
Image Detail Image Download
img_4889
img_4889
Image Detail Image Download
img_4891
img_4891
Image Detail Image Download
img_4893
img_4893
Image Detail Image Download
img_4900
img_4900
Image Detail Image Download
img_4904
img_4904
Image Detail Image Download
img_4906
img_4906
Image Detail Image Download
img_4909
img_4909
Image Detail Image Download
img_4910
img_4910
Image Detail Image Download
img_4917
img_4917
Image Detail Image Download
img_4920
img_4920
Image Detail Image Download
img_4924
img_4924
Image Detail Image Download
img_4927
img_4927
Image Detail Image Download
img_4930
img_4930
Image Detail Image Download
img_4931
img_4931
Image Detail Image Download
img_4937
img_4937
Image Detail Image Download
img_4943
img_4943
Image Detail Image Download
img_4948
img_4948
Image Detail Image Download
img_4952
img_4952
Image Detail Image Download
img_4956
img_4956
Image Detail Image Download
img_4958
img_4958
Image Detail Image Download
img_4960
img_4960
Image Detail Image Download
img_4964
img_4964
Image Detail Image Download
img_4968
img_4968
Image Detail Image Download
img_4973
img_4973
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery