ภาพกิจกรรม - การชับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ครั้งที่ ๑

การชับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ครั้งที่ ๑

  ในพื้นที่ภาค ๖ จังหวัดน่าน เชียงราย และพะเยา

 

          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่ภาค ๖ จังหวัดน่าน เชียงราย และพะเยา ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน มีผู้เข้าอบรมที่เป็นพระสงฆ์และตัวแทนส่วนราชการ จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ รูป/คน กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่ภาค ๖ ประกอบด้วย เวทีความคิดเพื่อการยกระดับคุณภาพพระสงฆ์สู่การเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา การถอดบทเรียน แนวคิดและกระบวนการกลายเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา โดยพระครูวิบูลสิทธิธรรม(หลวงพ่อตูม) พระสงฆ์นักพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จ.พิษณุโลก และพระครูอุภัยโกศล(หลวงพี่ช้าง) พระสงฆ์นักพัฒนาผู้คิดนอกกรอบ ชุบชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชน พร้อมลงพื้นที่จริงศึกษาดูงานนอกสถานที่วัดอรัญญาวาสและวิสาหกิจชุมชนที่บ้านน้ำเกี๋ยน หลังจากนั้นประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและนำเสนอโครงการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและขยายผลการทำงานในพื้นที่สรุปโครงการพร้อมทั้งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพุทธศาสนาเพื่อสังคม และพิธีปิดโครงการพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของพระสงฆ์นักพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสุขภาพทั้งพระสงฆ์และขยายผลไปยังประชาชน นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

img 0914

img 0977

img 1090

img 1705

img 1773

img 1960

img_0771
img_0771
Image Detail Image Download
img_0776
img_0776
Image Detail Image Download
img_0779
img_0779
Image Detail Image Download
img_0788
img_0788
Image Detail Image Download
img_0790
img_0790
Image Detail Image Download
img_0793
img_0793
Image Detail Image Download
img_0794
img_0794
Image Detail Image Download
img_0795
img_0795
Image Detail Image Download
img_0796
img_0796
Image Detail Image Download
img_0797
img_0797
Image Detail Image Download
img_0798
img_0798
Image Detail Image Download
img_0799
img_0799
Image Detail Image Download
img_0800
img_0800
Image Detail Image Download
img_0801
img_0801
Image Detail Image Download
img_0802
img_0802
Image Detail Image Download
img_0803
img_0803
Image Detail Image Download
img_0804
img_0804
Image Detail Image Download
img_0805
img_0805
Image Detail Image Download
img_0809
img_0809
Image Detail Image Download
img_0810
img_0810
Image Detail Image Download
img_0814
img_0814
Image Detail Image Download
img_0829
img_0829
Image Detail Image Download
img_0832
img_0832
Image Detail Image Download
img_0835
img_0835
Image Detail Image Download
img_0836
img_0836
Image Detail Image Download
img_0838
img_0838
Image Detail Image Download
img_0839
img_0839
Image Detail Image Download
img_0840
img_0840
Image Detail Image Download
img_0841
img_0841
Image Detail Image Download
img_0842
img_0842
Image Detail Image Download
img_0843
img_0843
Image Detail Image Download
img_0844
img_0844
Image Detail Image Download
img_0846
img_0846
Image Detail Image Download
img_0849
img_0849
Image Detail Image Download
img_0851
img_0851
Image Detail Image Download
img_0857
img_0857
Image Detail Image Download
img_0863
img_0863
Image Detail Image Download
img_0870
img_0870
Image Detail Image Download
img_0878
img_0878
Image Detail Image Download
img_0881
img_0881
Image Detail Image Download
img_0888
img_0888
Image Detail Image Download
img_0892
img_0892
Image Detail Image Download
img_0894
img_0894
Image Detail Image Download
img_0896
img_0896
Image Detail Image Download
img_0897
img_0897
Image Detail Image Download
img_0908
img_0908
Image Detail Image Download
img_0914
img_0914
Image Detail Image Download
img_0925
img_0925
Image Detail Image Download
img_0941
img_0941
Image Detail Image Download
img_0947
img_0947
Image Detail Image Download
img_0951
img_0951
Image Detail Image Download
img_0959
img_0959
Image Detail Image Download
img_0963
img_0963
Image Detail Image Download
img_0964
img_0964
Image Detail Image Download
img_0977
img_0977
Image Detail Image Download
img_0989
img_0989
Image Detail Image Download
img_0990
img_0990
Image Detail Image Download
img_0998
img_0998
Image Detail Image Download
img_1003
img_1003
Image Detail Image Download
img_1008
img_1008
Image Detail Image Download
img_1011
img_1011
Image Detail Image Download
img_1013
img_1013
Image Detail Image Download
img_1020
img_1020
Image Detail Image Download
img_1022
img_1022
Image Detail Image Download
img_1023
img_1023
Image Detail Image Download
img_1024
img_1024
Image Detail Image Download
img_1025
img_1025
Image Detail Image Download
img_1029
img_1029
Image Detail Image Download
img_1032
img_1032
Image Detail Image Download
img_1033
img_1033
Image Detail Image Download
img_1037
img_1037
Image Detail Image Download
img_1039
img_1039
Image Detail Image Download
img_1040
img_1040
Image Detail Image Download
img_1042
img_1042
Image Detail Image Download
img_1046
img_1046
Image Detail Image Download
img_1090
img_1090
Image Detail Image Download
img_1095
img_1095
Image Detail Image Download
img_1105
img_1105
Image Detail Image Download
img_1109
img_1109
Image Detail Image Download
img_1114
img_1114
Image Detail Image Download
img_1127
img_1127
Image Detail Image Download
img_1128
img_1128
Image Detail Image Download
img_1135
img_1135
Image Detail Image Download
img_1145
img_1145
Image Detail Image Download
img_1159
img_1159
Image Detail Image Download
img_1165
img_1165
Image Detail Image Download
img_1170
img_1170
Image Detail Image Download
img_1174
img_1174
Image Detail Image Download
img_1179
img_1179
Image Detail Image Download
img_1181
img_1181
Image Detail Image Download
img_1191
img_1191
Image Detail Image Download
img_1198
img_1198
Image Detail Image Download
img_1202
img_1202
Image Detail Image Download
img_1205
img_1205
Image Detail Image Download
img_1209
img_1209
Image Detail Image Download
img_1219
img_1219
Image Detail Image Download
img_1231
img_1231
Image Detail Image Download
img_1234
img_1234
Image Detail Image Download
img_1247
img_1247
Image Detail Image Download
img_1248
img_1248
Image Detail Image Download
img_1257
img_1257
Image Detail Image Download
img_1259
img_1259
Image Detail Image Download
img_1263
img_1263
Image Detail Image Download
img_1269
img_1269
Image Detail Image Download
img_1281
img_1281
Image Detail Image Download
img_1284
img_1284
Image Detail Image Download
img_1288
img_1288
Image Detail Image Download
img_1290
img_1290
Image Detail Image Download
img_1296
img_1296
Image Detail Image Download
img_1303
img_1303
Image Detail Image Download
img_1307
img_1307
Image Detail Image Download
img_1329
img_1329
Image Detail Image Download
img_1332
img_1332
Image Detail Image Download
img_1333
img_1333
Image Detail Image Download
img_1337
img_1337
Image Detail Image Download
img_1354
img_1354
Image Detail Image Download
img_1355
img_1355
Image Detail Image Download
img_1360
img_1360
Image Detail Image Download
img_1362
img_1362
Image Detail Image Download
img_1365
img_1365
Image Detail Image Download
img_1425
img_1425
Image Detail Image Download
img_1437
img_1437
Image Detail Image Download
img_1444
img_1444
Image Detail Image Download
img_1447
img_1447
Image Detail Image Download
img_1448
img_1448
Image Detail Image Download
img_1450
img_1450
Image Detail Image Download
img_1451
img_1451
Image Detail Image Download
img_1452
img_1452
Image Detail Image Download
img_1453
img_1453
Image Detail Image Download
img_1454
img_1454
Image Detail Image Download
img_1455
img_1455
Image Detail Image Download
img_1456
img_1456
Image Detail Image Download
img_1458
img_1458
Image Detail Image Download
img_1460
img_1460
Image Detail Image Download
img_1461
img_1461
Image Detail Image Download
img_1462
img_1462
Image Detail Image Download
img_1463
img_1463
Image Detail Image Download
img_1464
img_1464
Image Detail Image Download
img_1466
img_1466
Image Detail Image Download
img_1469
img_1469
Image Detail Image Download
img_1484
img_1484
Image Detail Image Download
img_1494
img_1494
Image Detail Image Download
img_1589
img_1589
Image Detail Image Download
img_1595
img_1595
Image Detail Image Download
img_1601
img_1601
Image Detail Image Download
img_1604
img_1604
Image Detail Image Download
img_1607
img_1607
Image Detail Image Download
img_1613
img_1613
Image Detail Image Download
img_1616
img_1616
Image Detail Image Download
img_1618
img_1618
Image Detail Image Download
img_1639
img_1639
Image Detail Image Download
img_1643
img_1643
Image Detail Image Download
img_1645
img_1645
Image Detail Image Download
img_1652
img_1652
Image Detail Image Download
img_1667
img_1667
Image Detail Image Download
img_1671
img_1671
Image Detail Image Download
img_1675
img_1675
Image Detail Image Download
img_1677
img_1677
Image Detail Image Download
img_1688
img_1688
Image Detail Image Download
img_1705
img_1705
Image Detail Image Download
img_1713
img_1713
Image Detail Image Download
img_1714
img_1714
Image Detail Image Download
img_1722
img_1722
Image Detail Image Download
img_1740
img_1740
Image Detail Image Download
img_1769
img_1769
Image Detail Image Download
img_1772
img_1772
Image Detail Image Download
img_1773
img_1773
Image Detail Image Download
img_1777
img_1777
Image Detail Image Download
img_1780
img_1780
Image Detail Image Download
img_1788
img_1788
Image Detail Image Download
img_1791
img_1791
Image Detail Image Download
img_1797
img_1797
Image Detail Image Download
img_1801
img_1801
Image Detail Image Download
img_1809
img_1809
Image Detail Image Download
img_1814
img_1814
Image Detail Image Download
img_1822
img_1822
Image Detail Image Download
img_1861
img_1861
Image Detail Image Download
img_1873
img_1873
Image Detail Image Download
img_1885
img_1885
Image Detail Image Download
img_1901
img_1901
Image Detail Image Download
img_1904
img_1904
Image Detail Image Download
img_1905
img_1905
Image Detail Image Download
img_1908
img_1908
Image Detail Image Download
img_1912
img_1912
Image Detail Image Download
img_1915
img_1915
Image Detail Image Download
img_1916
img_1916
Image Detail Image Download
img_1917
img_1917
Image Detail Image Download
img_1919
img_1919
Image Detail Image Download
img_1922
img_1922
Image Detail Image Download
img_1923
img_1923
Image Detail Image Download
img_1924
img_1924
Image Detail Image Download
img_1925
img_1925
Image Detail Image Download
img_1926
img_1926
Image Detail Image Download
img_1927
img_1927
Image Detail Image Download
img_1935
img_1935
Image Detail Image Download
img_1936
img_1936
Image Detail Image Download
img_1937
img_1937
Image Detail Image Download
img_1960
img_1960
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery