ภาพกิจกรรม - การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (Buddhist Integration and Modern Science for Developing the Mind and Society of Thailand 4.0) โดยมีพระราชวรมุนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนิสิต และคณะสงฆ์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน ในภาคเช้ามีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธบูรณาการพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมยุค Thailand ๔.๐” โดย นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของ ๕ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดน่าน ได้แก่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยชุมชนน่าน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน  ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย

img 0217

img 0280

img 0268

img 0322

img_0008
img_0008
Image Detail Image Download
img_0011
img_0011
Image Detail Image Download
img_0013
img_0013
Image Detail Image Download
img_0021
img_0021
Image Detail Image Download
img_0024
img_0024
Image Detail Image Download
img_0026
img_0026
Image Detail Image Download
img_0030
img_0030
Image Detail Image Download
img_0044
img_0044
Image Detail Image Download
img_0048
img_0048
Image Detail Image Download
img_0051
img_0051
Image Detail Image Download
img_0054
img_0054
Image Detail Image Download
img_0064
img_0064
Image Detail Image Download
img_0065
img_0065
Image Detail Image Download
img_0066
img_0066
Image Detail Image Download
img_0067
img_0067
Image Detail Image Download
img_0071
img_0071
Image Detail Image Download
img_0072
img_0072
Image Detail Image Download
img_0091
img_0091
Image Detail Image Download
img_0092
img_0092
Image Detail Image Download
img_0093
img_0093
Image Detail Image Download
img_0094
img_0094
Image Detail Image Download
img_0095
img_0095
Image Detail Image Download
img_0096
img_0096
Image Detail Image Download
img_0099
img_0099
Image Detail Image Download
img_0102
img_0102
Image Detail Image Download
img_0112
img_0112
Image Detail Image Download
img_0116
img_0116
Image Detail Image Download
img_0121
img_0121
Image Detail Image Download
img_0131
img_0131
Image Detail Image Download
img_0134
img_0134
Image Detail Image Download
img_0137
img_0137
Image Detail Image Download
img_0145
img_0145
Image Detail Image Download
img_0149
img_0149
Image Detail Image Download
img_0174
img_0174
Image Detail Image Download
img_0177
img_0177
Image Detail Image Download
img_0181
img_0181
Image Detail Image Download
img_0188
img_0188
Image Detail Image Download
img_0190
img_0190
Image Detail Image Download
img_0191
img_0191
Image Detail Image Download
img_0201
img_0201
Image Detail Image Download
img_0204
img_0204
Image Detail Image Download
img_0206
img_0206
Image Detail Image Download
img_0211
img_0211
Image Detail Image Download
img_0212
img_0212
Image Detail Image Download
img_0216
img_0216
Image Detail Image Download
img_0217
img_0217
Image Detail Image Download
img_0226
img_0226
Image Detail Image Download
img_0231
img_0231
Image Detail Image Download
img_0257
img_0257
Image Detail Image Download
img_0259
img_0259
Image Detail Image Download
img_0260
img_0260
Image Detail Image Download
img_0261
img_0261
Image Detail Image Download
img_0266
img_0266
Image Detail Image Download
img_0268
img_0268
Image Detail Image Download
img_0269
img_0269
Image Detail Image Download
img_0272
img_0272
Image Detail Image Download
img_0273
img_0273
Image Detail Image Download
img_0275
img_0275
Image Detail Image Download
img_0276
img_0276
Image Detail Image Download
img_0279
img_0279
Image Detail Image Download
img_0280
img_0280
Image Detail Image Download
img_0284
img_0284
Image Detail Image Download
img_0285
img_0285
Image Detail Image Download
img_0298
img_0298
Image Detail Image Download
img_0309
img_0309
Image Detail Image Download
img_0311
img_0311
Image Detail Image Download
img_0314
img_0314
Image Detail Image Download
img_0322
img_0322
Image Detail Image Download
img_0324
img_0324
Image Detail Image Download
img_0325
img_0325
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery