ภาพกิจกรรม - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยมี พระมหาขวัญชัย  กิตฺติปาโล,ผศ. ประธานกรรมการ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มจร พร้อมด้วย พระมหาสุชาติ  อนาลโย กรรมการ อาจารย์ประจำและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี, พระมหาโกมล  กมโล กรรมการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม และ ดร.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ กรรมการและเลขานุการ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ (มจร) โดยตรวจประเมินใน ๔ หลักสูตร และระดับวิทยาลัย หลังจากนั้น พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนของวิทยาลัยสงฆ์ นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 8989

img 9011

img 9247

img 8915

 

img_8844
img_8844
Image Detail Image Download
img_8845
img_8845
Image Detail Image Download
img_8847
img_8847
Image Detail Image Download
img_8848
img_8848
Image Detail Image Download
img_8861
img_8861
Image Detail Image Download
img_8870
img_8870
Image Detail Image Download
img_8878
img_8878
Image Detail Image Download
img_8879
img_8879
Image Detail Image Download
img_8881
img_8881
Image Detail Image Download
img_8883
img_8883
Image Detail Image Download
img_8885
img_8885
Image Detail Image Download
img_8887
img_8887
Image Detail Image Download
img_8888
img_8888
Image Detail Image Download
img_8913
img_8913
Image Detail Image Download
img_8915
img_8915
Image Detail Image Download
img_8922
img_8922
Image Detail Image Download
img_8925
img_8925
Image Detail Image Download
img_8928
img_8928
Image Detail Image Download
img_8931
img_8931
Image Detail Image Download
img_8941
img_8941
Image Detail Image Download
img_8950
img_8950
Image Detail Image Download
img_8959
img_8959
Image Detail Image Download
img_8974
img_8974
Image Detail Image Download
img_8980
img_8980
Image Detail Image Download
img_8984
img_8984
Image Detail Image Download
img_8989
img_8989
Image Detail Image Download
img_8992
img_8992
Image Detail Image Download
img_8993
img_8993
Image Detail Image Download
img_8995
img_8995
Image Detail Image Download
img_9004
img_9004
Image Detail Image Download
img_9011
img_9011
Image Detail Image Download
img_9016
img_9016
Image Detail Image Download
img_9017
img_9017
Image Detail Image Download
img_9018
img_9018
Image Detail Image Download
img_9116
img_9116
Image Detail Image Download
img_9117
img_9117
Image Detail Image Download
img_9119
img_9119
Image Detail Image Download
img_9125
img_9125
Image Detail Image Download
img_9131
img_9131
Image Detail Image Download
img_9133
img_9133
Image Detail Image Download
img_9160
img_9160
Image Detail Image Download
img_9162
img_9162
Image Detail Image Download
img_9165
img_9165
Image Detail Image Download
img_9178
img_9178
Image Detail Image Download
img_9181
img_9181
Image Detail Image Download
img_9186
img_9186
Image Detail Image Download
img_9202
img_9202
Image Detail Image Download
img_9203
img_9203
Image Detail Image Download
img_9204
img_9204
Image Detail Image Download
img_9206
img_9206
Image Detail Image Download
img_9208
img_9208
Image Detail Image Download
img_9216
img_9216
Image Detail Image Download
img_9217
img_9217
Image Detail Image Download
img_9225
img_9225
Image Detail Image Download
img_9228
img_9228
Image Detail Image Download
img_9246
img_9246
Image Detail Image Download
img_9247
img_9247
Image Detail Image Download
img_9248
img_9248
Image Detail Image Download
img_9249
img_9249
Image Detail Image Download
img_9250
img_9250
Image Detail Image Download
img_9251
img_9251
Image Detail Image Download
img_9253
img_9253
Image Detail Image Download
img_9254
img_9254
Image Detail Image Download
img_9258
img_9258
Image Detail Image Download
img_9263
img_9263
Image Detail Image Download
img_9266
img_9266
Image Detail Image Download
img_9267
img_9267
Image Detail Image Download
img_9273
img_9273
Image Detail Image Download
img_9275
img_9275
Image Detail Image Download
img_9276
img_9276
Image Detail Image Download
img_9279
img_9279
Image Detail Image Download
img_9280
img_9280
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery