ภาพกิจกรรม - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GET

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GET

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย พระวิศิษฐกุล สิริปฺญโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GET ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์ มีหัวข้อในการอบรม เทคนิคการทำข้อสอบทักษะการอ่าน (Reading Skill) โดย อาจารย์ อลิษา อินจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เทคนิคการทำข้อสอบทักษะการเขียน (Writing Skill) โดย ผศ. กรรณิการ์ กาญจันดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และเทคนิคการทำข้อสอบทักษะการพูดและการฟัง (Speaking & Listenning Skill) โดย อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1270

img 1316

img 1291

img 1388

img 1670

img_1253
img_1253
Image Detail Image Download
img_1270
img_1270
Image Detail Image Download
img_1283
img_1283
Image Detail Image Download
img_1284
img_1284
Image Detail Image Download
img_1286
img_1286
Image Detail Image Download
img_1291
img_1291
Image Detail Image Download
img_1292
img_1292
Image Detail Image Download
img_1296
img_1296
Image Detail Image Download
img_1301
img_1301
Image Detail Image Download
img_1316
img_1316
Image Detail Image Download
img_1318
img_1318
Image Detail Image Download
img_1319
img_1319
Image Detail Image Download
img_1321
img_1321
Image Detail Image Download
img_1322
img_1322
Image Detail Image Download
img_1323
img_1323
Image Detail Image Download
img_1324
img_1324
Image Detail Image Download
img_1325
img_1325
Image Detail Image Download
img_1327
img_1327
Image Detail Image Download
img_1329
img_1329
Image Detail Image Download
img_1330
img_1330
Image Detail Image Download
img_1332
img_1332
Image Detail Image Download
img_1342
img_1342
Image Detail Image Download
img_1378
img_1378
Image Detail Image Download
img_1388
img_1388
Image Detail Image Download
img_1403
img_1403
Image Detail Image Download
img_1448
img_1448
Image Detail Image Download
img_1449
img_1449
Image Detail Image Download
img_1450
img_1450
Image Detail Image Download
img_1453
img_1453
Image Detail Image Download
img_1458
img_1458
Image Detail Image Download
img_1460
img_1460
Image Detail Image Download
img_1463
img_1463
Image Detail Image Download
img_1471
img_1471
Image Detail Image Download
img_1476
img_1476
Image Detail Image Download
img_1535
img_1535
Image Detail Image Download
img_1537
img_1537
Image Detail Image Download
img_1625
img_1625
Image Detail Image Download
img_1635
img_1635
Image Detail Image Download
img_1670
img_1670
Image Detail Image Download
img_1671
img_1671
Image Detail Image Download
img_1672
img_1672
Image Detail Image Download
img_1673
img_1673
Image Detail Image Download
img_1674
img_1674
Image Detail Image Download
img_1679
img_1679
Image Detail Image Download
img_1682
img_1682
Image Detail Image Download
img_1690
img_1690
Image Detail Image Download
img_1691
img_1691
Image Detail Image Download
img_1692
img_1692
Image Detail Image Download
img_1694
img_1694
Image Detail Image Download
img_1696
img_1696
Image Detail Image Download
img_1701
img_1701
Image Detail Image Download
img_1702
img_1702
Image Detail Image Download
img_1705
img_1705
Image Detail Image Download
img_1708
img_1708
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery