ภาพกิจกรรม - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่นิสิต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยในภาคการศึกษาแรกของทุกปีการศึกษา ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านจะจัดให้มีพิธีไหว้ครู โดยถือเป็นกิจกรรมประจำปีของวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่คณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ให้แก่นิสิต และที่สำคัญที่สุดนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คือ สนับสนุน ส่งเสริม ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญาให้กับสังคม

img 1 136

img 1 72

img 1 23

img 1 122

img_1 15
img_1 15
Image Detail Image Download
img_1 17
img_1 17
Image Detail Image Download
img_1 21
img_1 21
Image Detail Image Download
img_1 23
img_1 23
Image Detail Image Download
img_1 28
img_1 28
Image Detail Image Download
img_1 43
img_1 43
Image Detail Image Download
img_1 46
img_1 46
Image Detail Image Download
img_1 55
img_1 55
Image Detail Image Download
img_1 72
img_1 72
Image Detail Image Download
img_1 73
img_1 73
Image Detail Image Download
img_1 74
img_1 74
Image Detail Image Download
img_1 75
img_1 75
Image Detail Image Download
img_1 76
img_1 76
Image Detail Image Download
img_1 77
img_1 77
Image Detail Image Download
img_1 78
img_1 78
Image Detail Image Download
img_1 80
img_1 80
Image Detail Image Download
img_1 81
img_1 81
Image Detail Image Download
img_1 82
img_1 82
Image Detail Image Download
img_1 83
img_1 83
Image Detail Image Download
img_1 84
img_1 84
Image Detail Image Download
img_1 85
img_1 85
Image Detail Image Download
img_1 86
img_1 86
Image Detail Image Download
img_1 87
img_1 87
Image Detail Image Download
img_1 88
img_1 88
Image Detail Image Download
img_1 104
img_1 104
Image Detail Image Download
img_1 105
img_1 105
Image Detail Image Download
img_1 106
img_1 106
Image Detail Image Download
img_1 107
img_1 107
Image Detail Image Download
img_1 108
img_1 108
Image Detail Image Download
img_1 122
img_1 122
Image Detail Image Download
img_1 124
img_1 124
Image Detail Image Download
img_1 127
img_1 127
Image Detail Image Download
img_1 132
img_1 132
Image Detail Image Download
img_1 133
img_1 133
Image Detail Image Download
img_1 136
img_1 136
Image Detail Image Download
img_1 139
img_1 139
Image Detail Image Download
img_1 144
img_1 144
Image Detail Image Download
img_1 146
img_1 146
Image Detail Image Download
img_1 147
img_1 147
Image Detail Image Download
img_1 149
img_1 149
Image Detail Image Download
img_1 150
img_1 150
Image Detail Image Download
img_1 164
img_1 164
Image Detail Image Download
img_1 167
img_1 167
Image Detail Image Download
img_1 170
img_1 170
Image Detail Image Download
img_1 185
img_1 185
Image Detail Image Download
img_1 189
img_1 189
Image Detail Image Download
img_1 193
img_1 193
Image Detail Image Download
img_1 199
img_1 199
Image Detail Image Download
img_1 203
img_1 203
Image Detail Image Download
img_1 205
img_1 205
Image Detail Image Download
img_1 206
img_1 206
Image Detail Image Download
img_1 207
img_1 207
Image Detail Image Download
img_1 208
img_1 208
Image Detail Image Download
img_1 211
img_1 211
Image Detail Image Download
img_1 217
img_1 217
Image Detail Image Download
img_1 223
img_1 223
Image Detail Image Download
img_1 257
img_1 257
Image Detail Image Download
img_1 260
img_1 260
Image Detail Image Download
img_1 262
img_1 262
Image Detail Image Download
img_1 265
img_1 265
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery