ภาพกิจกรรม - การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. พระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยคณะในการลงพื้นที่ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ โดย พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ฉบับปรับปรุง ณ บ้านใหม่พัฒนา ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

 img 8599

img 8749

img 8910

img 8924

img_8599
img_8599
Image Detail Image Download
img_8603
img_8603
Image Detail Image Download
img_8631
img_8631
Image Detail Image Download
img_8634
img_8634
Image Detail Image Download
img_8635
img_8635
Image Detail Image Download
img_8636
img_8636
Image Detail Image Download
img_8646
img_8646
Image Detail Image Download
img_8655
img_8655
Image Detail Image Download
img_8666
img_8666
Image Detail Image Download
img_8681
img_8681
Image Detail Image Download
img_8686
img_8686
Image Detail Image Download
img_8688
img_8688
Image Detail Image Download
img_8691
img_8691
Image Detail Image Download
img_8692
img_8692
Image Detail Image Download
img_8695
img_8695
Image Detail Image Download
img_8705
img_8705
Image Detail Image Download
img_8719
img_8719
Image Detail Image Download
img_8726
img_8726
Image Detail Image Download
img_8744
img_8744
Image Detail Image Download
img_8749
img_8749
Image Detail Image Download
img_8755
img_8755
Image Detail Image Download
img_8762
img_8762
Image Detail Image Download
img_8769
img_8769
Image Detail Image Download
img_8773
img_8773
Image Detail Image Download
img_8782
img_8782
Image Detail Image Download
img_8792
img_8792
Image Detail Image Download
img_8810
img_8810
Image Detail Image Download
img_8814
img_8814
Image Detail Image Download
img_8823
img_8823
Image Detail Image Download
img_8831
img_8831
Image Detail Image Download
img_8834
img_8834
Image Detail Image Download
img_8841
img_8841
Image Detail Image Download
img_8849
img_8849
Image Detail Image Download
img_8853
img_8853
Image Detail Image Download
img_8859
img_8859
Image Detail Image Download
img_8864
img_8864
Image Detail Image Download
img_8871
img_8871
Image Detail Image Download
img_8877
img_8877
Image Detail Image Download
img_8886
img_8886
Image Detail Image Download
img_8896
img_8896
Image Detail Image Download
img_8898
img_8898
Image Detail Image Download
img_8905
img_8905
Image Detail Image Download
img_8910
img_8910
Image Detail Image Download
img_8916
img_8916
Image Detail Image Download
img_8921
img_8921
Image Detail Image Download
img_8924
img_8924
Image Detail Image Download
img_8932
img_8932
Image Detail Image Download
img_8941
img_8941
Image Detail Image Download
img_8947
img_8947
Image Detail Image Download
img_8952
img_8952
Image Detail Image Download
img_8958
img_8958
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery