ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ทุกรูป/คน สามารถดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จและมีความสุข จำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ด้านการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติในการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการติดต่อประสานงานกับทางวิทยาลัย รวมถึงการดำเนินชีวิตในวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเพื่อให้นิสิตทุกรูป/คน สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ๙ ประการ ในกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมนันทนาการ และในปีนี้มีนิสิตใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

img 6828

img 7099

img 7103

img 7311

img_6782
img_6782
Image Detail Image Download
img_6786
img_6786
Image Detail Image Download
img_6787
img_6787
Image Detail Image Download
img_6789
img_6789
Image Detail Image Download
img_6790
img_6790
Image Detail Image Download
img_6791
img_6791
Image Detail Image Download
img_6796
img_6796
Image Detail Image Download
img_6798
img_6798
Image Detail Image Download
img_6801
img_6801
Image Detail Image Download
img_6823
img_6823
Image Detail Image Download
img_6824
img_6824
Image Detail Image Download
img_6828
img_6828
Image Detail Image Download
img_6834
img_6834
Image Detail Image Download
img_6841
img_6841
Image Detail Image Download
img_6843
img_6843
Image Detail Image Download
img_6845
img_6845
Image Detail Image Download
img_6846
img_6846
Image Detail Image Download
img_6847
img_6847
Image Detail Image Download
img_6848
img_6848
Image Detail Image Download
img_6850
img_6850
Image Detail Image Download
img_6851
img_6851
Image Detail Image Download
img_6852
img_6852
Image Detail Image Download
img_6856
img_6856
Image Detail Image Download
img_6859
img_6859
Image Detail Image Download
img_6863
img_6863
Image Detail Image Download
img_6871
img_6871
Image Detail Image Download
img_6905
img_6905
Image Detail Image Download
img_6916
img_6916
Image Detail Image Download
img_6924
img_6924
Image Detail Image Download
img_6931
img_6931
Image Detail Image Download
img_6940
img_6940
Image Detail Image Download
img_6965
img_6965
Image Detail Image Download
img_6977
img_6977
Image Detail Image Download
img_6983
img_6983
Image Detail Image Download
img_6992
img_6992
Image Detail Image Download
img_6995
img_6995
Image Detail Image Download
img_7002
img_7002
Image Detail Image Download
img_7004
img_7004
Image Detail Image Download
img_7016
img_7016
Image Detail Image Download
img_7019
img_7019
Image Detail Image Download
img_7020
img_7020
Image Detail Image Download
img_7021
img_7021
Image Detail Image Download
img_7034
img_7034
Image Detail Image Download
img_7039
img_7039
Image Detail Image Download
img_7047
img_7047
Image Detail Image Download
img_7050
img_7050
Image Detail Image Download
img_7054
img_7054
Image Detail Image Download
img_7059
img_7059
Image Detail Image Download
img_7064
img_7064
Image Detail Image Download
img_7071
img_7071
Image Detail Image Download
img_7099
img_7099
Image Detail Image Download
img_7103
img_7103
Image Detail Image Download
img_7108
img_7108
Image Detail Image Download
img_7135
img_7135
Image Detail Image Download
img_7157
img_7157
Image Detail Image Download
img_7159
img_7159
Image Detail Image Download
img_7166
img_7166
Image Detail Image Download
img_7172
img_7172
Image Detail Image Download
img_7177
img_7177
Image Detail Image Download
img_7198
img_7198
Image Detail Image Download
img_7200
img_7200
Image Detail Image Download
img_7220
img_7220
Image Detail Image Download
img_7226
img_7226
Image Detail Image Download
img_7229
img_7229
Image Detail Image Download
img_7230
img_7230
Image Detail Image Download
img_7234
img_7234
Image Detail Image Download
img_7259
img_7259
Image Detail Image Download
img_7263
img_7263
Image Detail Image Download
img_7267
img_7267
Image Detail Image Download
img_7277
img_7277
Image Detail Image Download
img_7278
img_7278
Image Detail Image Download
img_7281
img_7281
Image Detail Image Download
img_7283
img_7283
Image Detail Image Download
img_7284
img_7284
Image Detail Image Download
img_7287
img_7287
Image Detail Image Download
img_7290
img_7290
Image Detail Image Download
img_7291
img_7291
Image Detail Image Download
img_7297
img_7297
Image Detail Image Download
img_7298
img_7298
Image Detail Image Download
img_7311
img_7311
Image Detail Image Download
img_7312
img_7312
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery