ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติวารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์ Jour MCU Nan Review สำหรับเผยแพร่บทความทางวิชาการ, บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับรางวัลผลการวิจัยดีเด่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐, ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1 24

1 3

1 7

1 22

1 1
1 1
Image Detail Image Download
1 2
1 2
Image Detail Image Download
1 3
1 3
Image Detail Image Download
1 4
1 4
Image Detail Image Download
1 5
1 5
Image Detail Image Download
1 6
1 6
Image Detail Image Download
1 7
1 7
Image Detail Image Download
1 8
1 8
Image Detail Image Download
1 9
1 9
Image Detail Image Download
1 10
1 10
Image Detail Image Download
1 11
1 11
Image Detail Image Download
1 12
1 12
Image Detail Image Download
1 13
1 13
Image Detail Image Download
1 14
1 14
Image Detail Image Download
1 15
1 15
Image Detail Image Download
1 16
1 16
Image Detail Image Download
1 17
1 17
Image Detail Image Download
1 18
1 18
Image Detail Image Download
1 19
1 19
Image Detail Image Download
1 20
1 20
Image Detail Image Download
1 21
1 21
Image Detail Image Download
1 22
1 22
Image Detail Image Download
1 23
1 23
Image Detail Image Download
1 24
1 24
Image Detail Image Download
1 25
1 25
Image Detail Image Download
1 26
1 26
Image Detail Image Download
1 27
1 27
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery