ภาพกิจกรรม - ประชุมปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ

ประชุมปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ ณ ห้องเรียน ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดน่าน  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน และสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุม

1 1

1 23

1 25

1 43

1 1
1 1
Image Detail Image Download
1 2
1 2
Image Detail Image Download
1 3
1 3
Image Detail Image Download
1 4
1 4
Image Detail Image Download
1 5
1 5
Image Detail Image Download
1 6
1 6
Image Detail Image Download
1 7
1 7
Image Detail Image Download
1 8
1 8
Image Detail Image Download
1 9
1 9
Image Detail Image Download
1 10
1 10
Image Detail Image Download
1 11
1 11
Image Detail Image Download
1 12
1 12
Image Detail Image Download
1 13
1 13
Image Detail Image Download
1 14
1 14
Image Detail Image Download
1 15
1 15
Image Detail Image Download
1 16
1 16
Image Detail Image Download
1 17
1 17
Image Detail Image Download
1 18
1 18
Image Detail Image Download
1 19
1 19
Image Detail Image Download
1 20
1 20
Image Detail Image Download
1 21
1 21
Image Detail Image Download
1 22
1 22
Image Detail Image Download
1 23
1 23
Image Detail Image Download
1 24
1 24
Image Detail Image Download
1 25
1 25
Image Detail Image Download
1 26
1 26
Image Detail Image Download
1 27
1 27
Image Detail Image Download
1 28
1 28
Image Detail Image Download
1 29
1 29
Image Detail Image Download
1 30
1 30
Image Detail Image Download
1 31
1 31
Image Detail Image Download
1 32
1 32
Image Detail Image Download
1 33
1 33
Image Detail Image Download
1 34
1 34
Image Detail Image Download
1 35
1 35
Image Detail Image Download
1 36
1 36
Image Detail Image Download
1 37
1 37
Image Detail Image Download
1 38
1 38
Image Detail Image Download
1 39
1 39
Image Detail Image Download
1 40
1 40
Image Detail Image Download
1 41
1 41
Image Detail Image Download
1 42
1 42
Image Detail Image Download
1 43
1 43
Image Detail Image Download
1 44
1 44
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery