ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ทักษะการสอน”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ทักษะการสอน”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ทักษะการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์” โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คุณสุปราณี ศรีใหญ่ และ ดร.มาโนชญ์ ชายครอง ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๐ รูป/คน

img 3078

img 3203

img 6216

img 6225

img_3078
img_3078
Image Detail Image Download
img_3080
img_3080
Image Detail Image Download
img_3082
img_3082
Image Detail Image Download
img_3089
img_3089
Image Detail Image Download
img_3097
img_3097
Image Detail Image Download
img_3098
img_3098
Image Detail Image Download
img_3099
img_3099
Image Detail Image Download
img_3104
img_3104
Image Detail Image Download
img_3110
img_3110
Image Detail Image Download
img_3113
img_3113
Image Detail Image Download
img_3125
img_3125
Image Detail Image Download
img_3126
img_3126
Image Detail Image Download
img_3137
img_3137
Image Detail Image Download
img_3138
img_3138
Image Detail Image Download
img_3152
img_3152
Image Detail Image Download
img_3188
img_3188
Image Detail Image Download
img_3191
img_3191
Image Detail Image Download
img_3195
img_3195
Image Detail Image Download
img_3203
img_3203
Image Detail Image Download
img_3205
img_3205
Image Detail Image Download
img_6123
img_6123
Image Detail Image Download
img_6125
img_6125
Image Detail Image Download
img_6126
img_6126
Image Detail Image Download
img_6128
img_6128
Image Detail Image Download
img_6133
img_6133
Image Detail Image Download
img_6143
img_6143
Image Detail Image Download
img_6144
img_6144
Image Detail Image Download
img_6148
img_6148
Image Detail Image Download
img_6149
img_6149
Image Detail Image Download
img_6153
img_6153
Image Detail Image Download
img_6156
img_6156
Image Detail Image Download
img_6158
img_6158
Image Detail Image Download
img_6160
img_6160
Image Detail Image Download
img_6163
img_6163
Image Detail Image Download
img_6164
img_6164
Image Detail Image Download
img_6166
img_6166
Image Detail Image Download
img_6170
img_6170
Image Detail Image Download
img_6176
img_6176
Image Detail Image Download
img_6185
img_6185
Image Detail Image Download
img_6190
img_6190
Image Detail Image Download
img_6202
img_6202
Image Detail Image Download
img_6213
img_6213
Image Detail Image Download
img_6216
img_6216
Image Detail Image Download
img_6221
img_6221
Image Detail Image Download
img_6222
img_6222
Image Detail Image Download
img_6225
img_6225
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery