ภาพกิจกรรม - พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒”

พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ : เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒, ผู้รับเข็มเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัย คือ อาจารย์อดิสัช วิเศษวัชร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน อีกทั้งในปีการศึกษานี้ มีบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน ๑๐ รูป/คน  โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร และผู้แทนหน่วยงานราชการ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒” ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๑๐๙ รูป/คน พร้อมมอบใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ณ ศาลาหลวง อนุพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๔ หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตร ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์, หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา, หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลีในเรือนจำจังหวัดน่าน

img 5784

img 5733

img 5701

img 5872

img_5496
img_5496
Image Detail Image Download
img_5507
img_5507
Image Detail Image Download
img_5533
img_5533
Image Detail Image Download
img_5539
img_5539
Image Detail Image Download
img_5540
img_5540
Image Detail Image Download
img_5541
img_5541
Image Detail Image Download
img_5543
img_5543
Image Detail Image Download
img_5544
img_5544
Image Detail Image Download
img_5545
img_5545
Image Detail Image Download
img_5546
img_5546
Image Detail Image Download
img_5547
img_5547
Image Detail Image Download
img_5554
img_5554
Image Detail Image Download
img_5556
img_5556
Image Detail Image Download
img_5557
img_5557
Image Detail Image Download
img_5559
img_5559
Image Detail Image Download
img_5560
img_5560
Image Detail Image Download
img_5567
img_5567
Image Detail Image Download
img_5573
img_5573
Image Detail Image Download
img_5576
img_5576
Image Detail Image Download
img_5578
img_5578
Image Detail Image Download
img_5580
img_5580
Image Detail Image Download
img_5593
img_5593
Image Detail Image Download
img_5596
img_5596
Image Detail Image Download
img_5597
img_5597
Image Detail Image Download
img_5599
img_5599
Image Detail Image Download
img_5610
img_5610
Image Detail Image Download
img_5620
img_5620
Image Detail Image Download
img_5627
img_5627
Image Detail Image Download
img_5630
img_5630
Image Detail Image Download
img_5635
img_5635
Image Detail Image Download
img_5636
img_5636
Image Detail Image Download
img_5637
img_5637
Image Detail Image Download
img_5638
img_5638
Image Detail Image Download
img_5639
img_5639
Image Detail Image Download
img_5640
img_5640
Image Detail Image Download
img_5641
img_5641
Image Detail Image Download
img_5642
img_5642
Image Detail Image Download
img_5643
img_5643
Image Detail Image Download
img_5644
img_5644
Image Detail Image Download
img_5645
img_5645
Image Detail Image Download
img_5646
img_5646
Image Detail Image Download
img_5648
img_5648
Image Detail Image Download
img_5652
img_5652
Image Detail Image Download
img_5664
img_5664
Image Detail Image Download
img_5667
img_5667
Image Detail Image Download
img_5669
img_5669
Image Detail Image Download
img_5671
img_5671
Image Detail Image Download
img_5672
img_5672
Image Detail Image Download
img_5675
img_5675
Image Detail Image Download
img_5687
img_5687
Image Detail Image Download
img_5690
img_5690
Image Detail Image Download
img_5693
img_5693
Image Detail Image Download
img_5694
img_5694
Image Detail Image Download
img_5695
img_5695
Image Detail Image Download
img_5698
img_5698
Image Detail Image Download
img_5701
img_5701
Image Detail Image Download
img_5704
img_5704
Image Detail Image Download
img_5707
img_5707
Image Detail Image Download
img_5726
img_5726
Image Detail Image Download
img_5733
img_5733
Image Detail Image Download
img_5737
img_5737
Image Detail Image Download
img_5738
img_5738
Image Detail Image Download
img_5742
img_5742
Image Detail Image Download
img_5745
img_5745
Image Detail Image Download
img_5747
img_5747
Image Detail Image Download
img_5750
img_5750
Image Detail Image Download
img_5751
img_5751
Image Detail Image Download
img_5752
img_5752
Image Detail Image Download
img_5757
img_5757
Image Detail Image Download
img_5784
img_5784
Image Detail Image Download
img_5786
img_5786
Image Detail Image Download
img_5802
img_5802
Image Detail Image Download
img_5804
img_5804
Image Detail Image Download
img_5814
img_5814
Image Detail Image Download
img_5819
img_5819
Image Detail Image Download
img_5828
img_5828
Image Detail Image Download
img_5840
img_5840
Image Detail Image Download
img_5844
img_5844
Image Detail Image Download
img_5854
img_5854
Image Detail Image Download
img_5861
img_5861
Image Detail Image Download
img_5872
img_5872
Image Detail Image Download
img_5881
img_5881
Image Detail Image Download
img_5887
img_5887
Image Detail Image Download
img_5888
img_5888
Image Detail Image Download
img_5895
img_5895
Image Detail Image Download
img_5903
img_5903
Image Detail Image Download
img_5905
img_5905
Image Detail Image Download
img_5911
img_5911
Image Detail Image Download
img_5913
img_5913
Image Detail Image Download
img_5915
img_5915
Image Detail Image Download
img_5917
img_5917
Image Detail Image Download
img_5918
img_5918
Image Detail Image Download
img_5919
img_5919
Image Detail Image Download
img_5920
img_5920
Image Detail Image Download
img_5924
img_5924
Image Detail Image Download
img_5927
img_5927
Image Detail Image Download
img_5929
img_5929
Image Detail Image Download
img_5934
img_5934
Image Detail Image Download
img_5937
img_5937
Image Detail Image Download
img_5939
img_5939
Image Detail Image Download
img_5941
img_5941
Image Detail Image Download
img_5942
img_5942
Image Detail Image Download
img_5943
img_5943
Image Detail Image Download
img_5944
img_5944
Image Detail Image Download
img_5947
img_5947
Image Detail Image Download
img_5948
img_5948
Image Detail Image Download
img_5949
img_5949
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery