ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๘.๓๐ น. ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างมั่นคง มีความรู้ดี ปฏิบัติดี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ศาสนธรรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อันเป็นการสนองงานพระศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ ตลอดทั้งสังคมและประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณค่าความเป็นบัณฑิตของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ”  ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ และได้รับเกียรติจาก นายนภดล  ชาญชัยภูวดล  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ให้ความรู้ในเรื่อง “ภาวะตลาดแรงงาน และอัตราค่าจ้าง แรงงานขั้นต่ำ ตำแหน่งงานว่าง เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน และกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ” ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 4776

IMG 4792

IMG 4809

IMG 4899

IMG_4733
IMG_4733
Image Detail Image Download
IMG_4734
IMG_4734
Image Detail Image Download
IMG_4737
IMG_4737
Image Detail Image Download
IMG_4740
IMG_4740
Image Detail Image Download
IMG_4741
IMG_4741
Image Detail Image Download
IMG_4769
IMG_4769
Image Detail Image Download
IMG_4776
IMG_4776
Image Detail Image Download
IMG_4777
IMG_4777
Image Detail Image Download
IMG_4792
IMG_4792
Image Detail Image Download
IMG_4799
IMG_4799
Image Detail Image Download
IMG_4801
IMG_4801
Image Detail Image Download
IMG_4809
IMG_4809
Image Detail Image Download
IMG_4810
IMG_4810
Image Detail Image Download
IMG_4811
IMG_4811
Image Detail Image Download
IMG_4812
IMG_4812
Image Detail Image Download
IMG_4813
IMG_4813
Image Detail Image Download
IMG_4814
IMG_4814
Image Detail Image Download
IMG_4815
IMG_4815
Image Detail Image Download
IMG_4824
IMG_4824
Image Detail Image Download
IMG_4832
IMG_4832
Image Detail Image Download
IMG_4863
IMG_4863
Image Detail Image Download
IMG_4866
IMG_4866
Image Detail Image Download
IMG_4868
IMG_4868
Image Detail Image Download
IMG_4894
IMG_4894
Image Detail Image Download
IMG_4899
IMG_4899
Image Detail Image Download
IMG_4902
IMG_4902
Image Detail Image Download
IMG_4904
IMG_4904
Image Detail Image Download
IMG_4908
IMG_4908
Image Detail Image Download
IMG_4912
IMG_4912
Image Detail Image Download
IMG_4913
IMG_4913
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery