ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเอกสารประกอบการสอน”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเอกสารประกอบการสอน”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ : สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเอกสารประกอบการสอน” ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน เพิ่มพูนทักษะความรู้ การผลิตสื่อการสอน การเขียนบทความวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือหรือตำรา การบูรณาการการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนนำความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการเขียนเอกสารประกอบการสอนไปบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ ห้องเรียน ๑๐๑ วิทยาสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 1927

IMG 1933

IMG 1936

IMG 2109

IMG_1913
IMG_1913
Image Detail Image Download
IMG_1927
IMG_1927
Image Detail Image Download
IMG_1933
IMG_1933
Image Detail Image Download
IMG_1936
IMG_1936
Image Detail Image Download
IMG_1938
IMG_1938
Image Detail Image Download
IMG_1940
IMG_1940
Image Detail Image Download
IMG_1941
IMG_1941
Image Detail Image Download
IMG_1943
IMG_1943
Image Detail Image Download
IMG_1946
IMG_1946
Image Detail Image Download
IMG_1947
IMG_1947
Image Detail Image Download
IMG_1978
IMG_1978
Image Detail Image Download
IMG_1981
IMG_1981
Image Detail Image Download
IMG_1982
IMG_1982
Image Detail Image Download
IMG_1986
IMG_1986
Image Detail Image Download
IMG_1988
IMG_1988
Image Detail Image Download
IMG_1989
IMG_1989
Image Detail Image Download
IMG_1993
IMG_1993
Image Detail Image Download
IMG_1994
IMG_1994
Image Detail Image Download
IMG_1995
IMG_1995
Image Detail Image Download
IMG_2027
IMG_2027
Image Detail Image Download
IMG_2038
IMG_2038
Image Detail Image Download
IMG_2051
IMG_2051
Image Detail Image Download
IMG_2060
IMG_2060
Image Detail Image Download
IMG_2066
IMG_2066
Image Detail Image Download
IMG_2073
IMG_2073
Image Detail Image Download
IMG_2077
IMG_2077
Image Detail Image Download
IMG_2079
IMG_2079
Image Detail Image Download
IMG_2087
IMG_2087
Image Detail Image Download
IMG_2091
IMG_2091
Image Detail Image Download
IMG_2097
IMG_2097
Image Detail Image Download
IMG_2109
IMG_2109
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery