ภาพกิจกรรม - โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษาด้านงานนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ของส่วนงานภูมิภาคเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเหนือ จำนวน ๓๖ รูป/คนหลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ในโครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

img 4040

img 4089

img 4159

img 4215

img_4019
img_4019
Image Detail Image Download
img_4022
img_4022
Image Detail Image Download
img_4027
img_4027
Image Detail Image Download
img_4040
img_4040
Image Detail Image Download
img_4063
img_4063
Image Detail Image Download
img_4074
img_4074
Image Detail Image Download
img_4076
img_4076
Image Detail Image Download
img_4079
img_4079
Image Detail Image Download
img_4080
img_4080
Image Detail Image Download
img_4081
img_4081
Image Detail Image Download
img_4082
img_4082
Image Detail Image Download
img_4083
img_4083
Image Detail Image Download
img_4087
img_4087
Image Detail Image Download
img_4089
img_4089
Image Detail Image Download
img_4091
img_4091
Image Detail Image Download
img_4092
img_4092
Image Detail Image Download
img_4093
img_4093
Image Detail Image Download
img_4094
img_4094
Image Detail Image Download
img_4095
img_4095
Image Detail Image Download
img_4099
img_4099
Image Detail Image Download
img_4103
img_4103
Image Detail Image Download
img_4104
img_4104
Image Detail Image Download
img_4119
img_4119
Image Detail Image Download
img_4120
img_4120
Image Detail Image Download
img_4122
img_4122
Image Detail Image Download
img_4123
img_4123
Image Detail Image Download
img_4125
img_4125
Image Detail Image Download
img_4126
img_4126
Image Detail Image Download
img_4128
img_4128
Image Detail Image Download
img_4129
img_4129
Image Detail Image Download
img_4131
img_4131
Image Detail Image Download
img_4139
img_4139
Image Detail Image Download
img_4142
img_4142
Image Detail Image Download
img_4146
img_4146
Image Detail Image Download
img_4153
img_4153
Image Detail Image Download
img_4159
img_4159
Image Detail Image Download
img_4168
img_4168
Image Detail Image Download
img_4170
img_4170
Image Detail Image Download
img_4189
img_4189
Image Detail Image Download
img_4197
img_4197
Image Detail Image Download
img_4204
img_4204
Image Detail Image Download
img_4205
img_4205
Image Detail Image Download
img_4215
img_4215
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery