ภาพกิจกรรม - กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         วันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : งานประกันคุณภาพการศึกษา : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และ นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร ทีมงานกลุ่มบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มาบรรยายให้ความรู้ในด้านการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ได้ทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

img 1204

img 1400

img 1420

img 1389

img_1204
img_1204
Image Detail Image Download
img_1226
img_1226
Image Detail Image Download
img_1228
img_1228
Image Detail Image Download
img_1229
img_1229
Image Detail Image Download
img_1231
img_1231
Image Detail Image Download
img_1233
img_1233
Image Detail Image Download
img_1243
img_1243
Image Detail Image Download
img_1269
img_1269
Image Detail Image Download
img_1274
img_1274
Image Detail Image Download
img_1277
img_1277
Image Detail Image Download
img_1294
img_1294
Image Detail Image Download
img_1309
img_1309
Image Detail Image Download
img_1310
img_1310
Image Detail Image Download
img_1312
img_1312
Image Detail Image Download
img_1316
img_1316
Image Detail Image Download
img_1317
img_1317
Image Detail Image Download
img_1320
img_1320
Image Detail Image Download
img_1322
img_1322
Image Detail Image Download
img_1363
img_1363
Image Detail Image Download
img_1365
img_1365
Image Detail Image Download
img_1382
img_1382
Image Detail Image Download
img_1383
img_1383
Image Detail Image Download
img_1389
img_1389
Image Detail Image Download
img_1400
img_1400
Image Detail Image Download
img_1406
img_1406
Image Detail Image Download
img_1407
img_1407
Image Detail Image Download
img_1408
img_1408
Image Detail Image Download
img_1409
img_1409
Image Detail Image Download
img_1410
img_1410
Image Detail Image Download
img_1415
img_1415
Image Detail Image Download
img_1420
img_1420
Image Detail Image Download
img_1421
img_1421
Image Detail Image Download
img_1422
img_1422
Image Detail Image Download
img_1451
img_1451
Image Detail Image Download
img_1452
img_1452
Image Detail Image Download
img_1453
img_1453
Image Detail Image Download
img_1454
img_1454
Image Detail Image Download
img_1466
img_1466
Image Detail Image Download
img_1467
img_1467
Image Detail Image Download
img_1469
img_1469
Image Detail Image Download
img_1471
img_1471
Image Detail Image Download
img_1472
img_1472
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery