ภาพกิจกรรม - พิธีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบ สำหรับนักเรียนศาสนศึกษาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประจำปี 2560 โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกรูป พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป ในการเรียนการสอนแผนกบาลี สำหรับนักเรียนศาสนาศึกษาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง คณะสงฆ์อำเภอภูเพียงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์ และอนุรักษ์ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ความเข้าใจภาษาบาลีอย่างแตกฉาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนาและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในครั้งนี้มีพระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาบาลีตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ ในสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ทั้งหมด ๕๑ รูป และพระวิทยากรครูอาจารย์ จำนวน ๑๑ รูป/คน

img 0419

img 0438

img 0433

img 0447

img_0413
img_0413
Image Detail Image Download
img_0414
img_0414
Image Detail Image Download
img_0419
img_0419
Image Detail Image Download
img_0420
img_0420
Image Detail Image Download
img_0427
img_0427
Image Detail Image Download
img_0429
img_0429
Image Detail Image Download
img_0433
img_0433
Image Detail Image Download
img_0438
img_0438
Image Detail Image Download
img_0442
img_0442
Image Detail Image Download
img_0447
img_0447
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery