ภาพกิจกรรม - การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง

การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๒ โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ ,ท่านสุจิตรา พัฒนะภูมิ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา/ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ,รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี , นส.กฤตวรรณ เกิดนาวี ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และนส.ภัทราวจี ธีรกีรยุต นักวิชาการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8644

img 8642

 

img 8729

img 8789

img_8612
img_8612
Image Detail Image Download
img_8614
img_8614
Image Detail Image Download
img_8617
img_8617
Image Detail Image Download
img_8618
img_8618
Image Detail Image Download
img_8624
img_8624
Image Detail Image Download
img_8626
img_8626
Image Detail Image Download
img_8627
img_8627
Image Detail Image Download
img_8641
img_8641
Image Detail Image Download
img_8642
img_8642
Image Detail Image Download
img_8644
img_8644
Image Detail Image Download
img_8645
img_8645
Image Detail Image Download
img_8646
img_8646
Image Detail Image Download
img_8649
img_8649
Image Detail Image Download
img_8651
img_8651
Image Detail Image Download
img_8653
img_8653
Image Detail Image Download
img_8655
img_8655
Image Detail Image Download
img_8656
img_8656
Image Detail Image Download
img_8658
img_8658
Image Detail Image Download
img_8659
img_8659
Image Detail Image Download
img_8661
img_8661
Image Detail Image Download
img_8668
img_8668
Image Detail Image Download
img_8680
img_8680
Image Detail Image Download
img_8682
img_8682
Image Detail Image Download
img_8683
img_8683
Image Detail Image Download
img_8685
img_8685
Image Detail Image Download
img_8689
img_8689
Image Detail Image Download
img_8691
img_8691
Image Detail Image Download
img_8695
img_8695
Image Detail Image Download
img_8696
img_8696
Image Detail Image Download
img_8698
img_8698
Image Detail Image Download
img_8703
img_8703
Image Detail Image Download
img_8706
img_8706
Image Detail Image Download
img_8712
img_8712
Image Detail Image Download
img_8713
img_8713
Image Detail Image Download
img_8715
img_8715
Image Detail Image Download
img_8719
img_8719
Image Detail Image Download
img_8720
img_8720
Image Detail Image Download
img_8721
img_8721
Image Detail Image Download
img_8722
img_8722
Image Detail Image Download
img_8723
img_8723
Image Detail Image Download
img_8724
img_8724
Image Detail Image Download
img_8729
img_8729
Image Detail Image Download
img_8739
img_8739
Image Detail Image Download
img_8742
img_8742
Image Detail Image Download
img_8747
img_8747
Image Detail Image Download
img_8751
img_8751
Image Detail Image Download
img_8757
img_8757
Image Detail Image Download
img_8764
img_8764
Image Detail Image Download
img_8767
img_8767
Image Detail Image Download
img_8775
img_8775
Image Detail Image Download
img_8776
img_8776
Image Detail Image Download
img_8777
img_8777
Image Detail Image Download
img_8778
img_8778
Image Detail Image Download
img_8779
img_8779
Image Detail Image Download
img_8780
img_8780
Image Detail Image Download
img_8781
img_8781
Image Detail Image Download
img_8785
img_8785
Image Detail Image Download
img_8789
img_8789
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery