ภาพกิจกรรม - โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นโครงการประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงธรรม แนวทางการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ให้ความรู้ ทั้งด้านปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมแก่นิสิต พร้อมกันนี้ เพื่อสนองปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตทุกรูป/คน ทุกชั้นปี เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๑ เพื่อให้มีความรู้ดี ปฏิบัติดี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวปิดงานพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตที่เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ที่ให้การอนุเคราะห์ สนับสนุนสถานที่ ในการดำเนินงานตลอดโครงการ ซึ่งในปีนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๔ คน

 img 7481

img 7820

img 7518

img 7846

img_7400
img_7400
Image Detail Image Download
img_7425
img_7425
Image Detail Image Download
img_7426
img_7426
Image Detail Image Download
img_7435
img_7435
Image Detail Image Download
img_7436
img_7436
Image Detail Image Download
img_7437
img_7437
Image Detail Image Download
img_7444
img_7444
Image Detail Image Download
img_7449
img_7449
Image Detail Image Download
img_7455
img_7455
Image Detail Image Download
img_7460
img_7460
Image Detail Image Download
img_7462
img_7462
Image Detail Image Download
img_7465
img_7465
Image Detail Image Download
img_7481
img_7481
Image Detail Image Download
img_7485
img_7485
Image Detail Image Download
img_7499
img_7499
Image Detail Image Download
img_7501
img_7501
Image Detail Image Download
img_7515
img_7515
Image Detail Image Download
img_7516
img_7516
Image Detail Image Download
img_7518
img_7518
Image Detail Image Download
img_7525
img_7525
Image Detail Image Download
img_7531
img_7531
Image Detail Image Download
img_7532
img_7532
Image Detail Image Download
img_7534
img_7534
Image Detail Image Download
img_7535
img_7535
Image Detail Image Download
img_7536
img_7536
Image Detail Image Download
img_7546
img_7546
Image Detail Image Download
img_7552
img_7552
Image Detail Image Download
img_7554
img_7554
Image Detail Image Download
img_7561
img_7561
Image Detail Image Download
img_7563
img_7563
Image Detail Image Download
img_7564
img_7564
Image Detail Image Download
img_7566
img_7566
Image Detail Image Download
img_7578
img_7578
Image Detail Image Download
img_7580
img_7580
Image Detail Image Download
img_7588
img_7588
Image Detail Image Download
img_7593
img_7593
Image Detail Image Download
img_7595
img_7595
Image Detail Image Download
img_7599
img_7599
Image Detail Image Download
img_7600
img_7600
Image Detail Image Download
img_7601
img_7601
Image Detail Image Download
img_7617
img_7617
Image Detail Image Download
img_7620
img_7620
Image Detail Image Download
img_7622
img_7622
Image Detail Image Download
img_7624
img_7624
Image Detail Image Download
img_7626
img_7626
Image Detail Image Download
img_7632
img_7632
Image Detail Image Download
img_7633
img_7633
Image Detail Image Download
img_7634
img_7634
Image Detail Image Download
img_7635
img_7635
Image Detail Image Download
img_7638
img_7638
Image Detail Image Download
img_7642
img_7642
Image Detail Image Download
img_7643
img_7643
Image Detail Image Download
img_7666
img_7666
Image Detail Image Download
img_7667
img_7667
Image Detail Image Download
img_7682
img_7682
Image Detail Image Download
img_7688
img_7688
Image Detail Image Download
img_7697
img_7697
Image Detail Image Download
img_7698
img_7698
Image Detail Image Download
img_7699
img_7699
Image Detail Image Download
img_7701
img_7701
Image Detail Image Download
img_7702
img_7702
Image Detail Image Download
img_7709
img_7709
Image Detail Image Download
img_7712
img_7712
Image Detail Image Download
img_7715
img_7715
Image Detail Image Download
img_7720
img_7720
Image Detail Image Download
img_7722
img_7722
Image Detail Image Download
img_7733
img_7733
Image Detail Image Download
img_7740
img_7740
Image Detail Image Download
img_7795 1
img_7795 1
Image Detail Image Download
img_7795 2
img_7795 2
Image Detail Image Download
img_7795 3
img_7795 3
Image Detail Image Download
img_7795 4
img_7795 4
Image Detail Image Download
img_7795 5
img_7795 5
Image Detail Image Download
img_7795 6
img_7795 6
Image Detail Image Download
img_7795 7
img_7795 7
Image Detail Image Download
img_7795 8
img_7795 8
Image Detail Image Download
img_7795 9
img_7795 9
Image Detail Image Download
img_7795 10
img_7795 10
Image Detail Image Download
img_7795 11
img_7795 11
Image Detail Image Download
img_7795 12
img_7795 12
Image Detail Image Download
img_7795 13
img_7795 13
Image Detail Image Download
img_7795 14
img_7795 14
Image Detail Image Download
img_7795 15
img_7795 15
Image Detail Image Download
img_7795 16
img_7795 16
Image Detail Image Download
img_7795 17
img_7795 17
Image Detail Image Download
img_7795 18
img_7795 18
Image Detail Image Download
img_7795 19
img_7795 19
Image Detail Image Download
img_7795 20
img_7795 20
Image Detail Image Download
img_7795 21
img_7795 21
Image Detail Image Download
img_7795 22
img_7795 22
Image Detail Image Download
img_7795 23
img_7795 23
Image Detail Image Download
img_7795 24
img_7795 24
Image Detail Image Download
img_7795 25
img_7795 25
Image Detail Image Download
img_7796
img_7796
Image Detail Image Download
img_7798
img_7798
Image Detail Image Download
img_7801
img_7801
Image Detail Image Download
img_7802
img_7802
Image Detail Image Download
img_7806
img_7806
Image Detail Image Download
img_7808
img_7808
Image Detail Image Download
img_7810
img_7810
Image Detail Image Download
img_7814
img_7814
Image Detail Image Download
img_7816
img_7816
Image Detail Image Download
img_7818
img_7818
Image Detail Image Download
img_7820
img_7820
Image Detail Image Download
img_7830
img_7830
Image Detail Image Download
img_7838
img_7838
Image Detail Image Download
img_7839
img_7839
Image Detail Image Download
img_7844
img_7844
Image Detail Image Download
img_7846
img_7846
Image Detail Image Download
img_7851
img_7851
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery