ภาพกิจกรรม - งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙

งานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน และพุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, เจ้าคณะอำเภอภูเพียง, รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในงานวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๙, งานทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล ๔๗ ปี ๒๗ พรรษา และในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เป็นพระเถระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ใฝ่การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งทางโลกและทางธรรม พระเดชพระคุณ มีความชำนาญพิเศษ ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญาและประวัติศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เช่น หนังสือจิตวิทยาในพระไตรปิฎก งานวิจัยเรื่อง เมืองน่าน : ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและการจัดการสังคม, การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน, ปริวรรตธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน เป็นต้น นอกจากนี้ พระเดชพระคุณ ยังได้ริเริ่มประสานงาน ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุแช่แห้ง โครงการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์จังหวัดน่าน ให้เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนจังหวัดน่าน มีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน

img 4195

img 4166

img 4027

img 4402

img_3869
img_3869
Image Detail Image Download
img_3870
img_3870
Image Detail Image Download
img_3871
img_3871
Image Detail Image Download
img_3874
img_3874
Image Detail Image Download
img_3880
img_3880
Image Detail Image Download
img_3884
img_3884
Image Detail Image Download
img_3886
img_3886
Image Detail Image Download
img_3896
img_3896
Image Detail Image Download
img_3898
img_3898
Image Detail Image Download
img_3908
img_3908
Image Detail Image Download
img_3914
img_3914
Image Detail Image Download
img_3922
img_3922
Image Detail Image Download
img_3923
img_3923
Image Detail Image Download
img_3925
img_3925
Image Detail Image Download
img_3948
img_3948
Image Detail Image Download
img_3960
img_3960
Image Detail Image Download
img_3961
img_3961
Image Detail Image Download
img_3962
img_3962
Image Detail Image Download
img_3965
img_3965
Image Detail Image Download
img_3969
img_3969
Image Detail Image Download
img_3971
img_3971
Image Detail Image Download
img_3973
img_3973
Image Detail Image Download
img_3974
img_3974
Image Detail Image Download
img_3979
img_3979
Image Detail Image Download
img_3986
img_3986
Image Detail Image Download
img_3991
img_3991
Image Detail Image Download
img_3996
img_3996
Image Detail Image Download
img_3999
img_3999
Image Detail Image Download
img_4004
img_4004
Image Detail Image Download
img_4007
img_4007
Image Detail Image Download
img_4010
img_4010
Image Detail Image Download
img_4011
img_4011
Image Detail Image Download
img_4013
img_4013
Image Detail Image Download
img_4023
img_4023
Image Detail Image Download
img_4027
img_4027
Image Detail Image Download
img_4035
img_4035
Image Detail Image Download
img_4036
img_4036
Image Detail Image Download
img_4038
img_4038
Image Detail Image Download
img_4039
img_4039
Image Detail Image Download
img_4041
img_4041
Image Detail Image Download
img_4042
img_4042
Image Detail Image Download
img_4044
img_4044
Image Detail Image Download
img_4046
img_4046
Image Detail Image Download
img_4047
img_4047
Image Detail Image Download
img_4051
img_4051
Image Detail Image Download
img_4056
img_4056
Image Detail Image Download
img_4058
img_4058
Image Detail Image Download
img_4062
img_4062
Image Detail Image Download
img_4064
img_4064
Image Detail Image Download
img_4072
img_4072
Image Detail Image Download
img_4079
img_4079
Image Detail Image Download
img_4083
img_4083
Image Detail Image Download
img_4090
img_4090
Image Detail Image Download
img_4092
img_4092
Image Detail Image Download
img_4094
img_4094
Image Detail Image Download
img_4095
img_4095
Image Detail Image Download
img_4096
img_4096
Image Detail Image Download
img_4098
img_4098
Image Detail Image Download
img_4100
img_4100
Image Detail Image Download
img_4101
img_4101
Image Detail Image Download
img_4102
img_4102
Image Detail Image Download
img_4123
img_4123
Image Detail Image Download
img_4127
img_4127
Image Detail Image Download
img_4129
img_4129
Image Detail Image Download
img_4140
img_4140
Image Detail Image Download
img_4156
img_4156
Image Detail Image Download
img_4166
img_4166
Image Detail Image Download
img_4169
img_4169
Image Detail Image Download
img_4173
img_4173
Image Detail Image Download
img_4177
img_4177
Image Detail Image Download
img_4180
img_4180
Image Detail Image Download
img_4181
img_4181
Image Detail Image Download
img_4187
img_4187
Image Detail Image Download
img_4188
img_4188
Image Detail Image Download
img_4189
img_4189
Image Detail Image Download
img_4190
img_4190
Image Detail Image Download
img_4195
img_4195
Image Detail Image Download
img_4199
img_4199
Image Detail Image Download
img_4203
img_4203
Image Detail Image Download
img_4205
img_4205
Image Detail Image Download
img_4209
img_4209
Image Detail Image Download
img_4214
img_4214
Image Detail Image Download
img_4215
img_4215
Image Detail Image Download
img_4217
img_4217
Image Detail Image Download
img_4222
img_4222
Image Detail Image Download
img_4224
img_4224
Image Detail Image Download
img_4225
img_4225
Image Detail Image Download
img_4226
img_4226
Image Detail Image Download
img_4227
img_4227
Image Detail Image Download
img_4228
img_4228
Image Detail Image Download
img_4229
img_4229
Image Detail Image Download
img_4231
img_4231
Image Detail Image Download
img_4232
img_4232
Image Detail Image Download
img_4233
img_4233
Image Detail Image Download
img_4239
img_4239
Image Detail Image Download
img_4240
img_4240
Image Detail Image Download
img_4251
img_4251
Image Detail Image Download
img_4308
img_4308
Image Detail Image Download
img_4346
img_4346
Image Detail Image Download
img_4355
img_4355
Image Detail Image Download
img_4356
img_4356
Image Detail Image Download
img_4357
img_4357
Image Detail Image Download
img_4358
img_4358
Image Detail Image Download
img_4359
img_4359
Image Detail Image Download
img_4363
img_4363
Image Detail Image Download
img_4374
img_4374
Image Detail Image Download
img_4379
img_4379
Image Detail Image Download
img_4380
img_4380
Image Detail Image Download
img_4381
img_4381
Image Detail Image Download
img_4382
img_4382
Image Detail Image Download
img_4383
img_4383
Image Detail Image Download
img_4384
img_4384
Image Detail Image Download
img_4385
img_4385
Image Detail Image Download
img_4386
img_4386
Image Detail Image Download
img_4391
img_4391
Image Detail Image Download
img_4402
img_4402
Image Detail Image Download
img_4408
img_4408
Image Detail Image Download
img_4418
img_4418
Image Detail Image Download
img_4420
img_4420
Image Detail Image Download
img_4422
img_4422
Image Detail Image Download
img_4423
img_4423
Image Detail Image Download
img_4425
img_4425
Image Detail Image Download
img_4428
img_4428
Image Detail Image Download
img_4432
img_4432
Image Detail Image Download
img_4435
img_4435
Image Detail Image Download
img_4436
img_4436
Image Detail Image Download
img_4486
img_4486
Image Detail Image Download
img_4488
img_4488
Image Detail Image Download
img_4499
img_4499
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery