ภาพกิจกรรม - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต และ อ.สายพิรุณ เพิ่มพูล ผู้มีเกียรติจาก มจร. เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ๑.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ให้สามารถดำเนินภารกิจตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริหารงานของผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๓.เพื่อใช้เป็นหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นคู่มือในการดำเนินงานบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ทุกระดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3281

img 3339

img 3411

img 3472

img_3178
img_3178
Image Detail Image Download
img_3188
img_3188
Image Detail Image Download
img_3191
img_3191
Image Detail Image Download
img_3231
img_3231
Image Detail Image Download
img_3233
img_3233
Image Detail Image Download
img_3236
img_3236
Image Detail Image Download
img_3238
img_3238
Image Detail Image Download
img_3241
img_3241
Image Detail Image Download
img_3248
img_3248
Image Detail Image Download
img_3249
img_3249
Image Detail Image Download
img_3260
img_3260
Image Detail Image Download
img_3273
img_3273
Image Detail Image Download
img_3276
img_3276
Image Detail Image Download
img_3281
img_3281
Image Detail Image Download
img_3291
img_3291
Image Detail Image Download
img_3293
img_3293
Image Detail Image Download
img_3300
img_3300
Image Detail Image Download
img_3302
img_3302
Image Detail Image Download
img_3324
img_3324
Image Detail Image Download
img_3329
img_3329
Image Detail Image Download
img_3339
img_3339
Image Detail Image Download
img_3362
img_3362
Image Detail Image Download
img_3377
img_3377
Image Detail Image Download
img_3382
img_3382
Image Detail Image Download
img_3383
img_3383
Image Detail Image Download
img_3405
img_3405
Image Detail Image Download
img_3407
img_3407
Image Detail Image Download
img_3409
img_3409
Image Detail Image Download
img_3411
img_3411
Image Detail Image Download
img_3415
img_3415
Image Detail Image Download
img_3419
img_3419
Image Detail Image Download
img_3427
img_3427
Image Detail Image Download
img_3434
img_3434
Image Detail Image Download
img_3436
img_3436
Image Detail Image Download
img_3438
img_3438
Image Detail Image Download
img_3445
img_3445
Image Detail Image Download
img_3446
img_3446
Image Detail Image Download
img_3450
img_3450
Image Detail Image Download
img_3472
img_3472
Image Detail Image Download
img_3476
img_3476
Image Detail Image Download
img_3477
img_3477
Image Detail Image Download
img_3478
img_3478
Image Detail Image Download
img_3482
img_3482
Image Detail Image Download
img_3483
img_3483
Image Detail Image Download
img_3485
img_3485
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery