ภาพกิจกรรม - “ราชวรมุนีวิชาการ” ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

“ราชวรมุนีวิชาการ” ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงาน “ราชวรมุนีวิชาการ” ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุวรรณ พรมสุวรรณ ประธานฝ่ายฆราวาสที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยมีพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน  พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน  พระภิกษุ สามเณร  นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง  ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและประชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานในวันนี้กันอย่างคับคั่ง ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตามที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตนามวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา” เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๑๕๕๔ และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ จึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เป็นประจำทุกปีในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้ชื่อว่า งาน “ราชวรมุนีวิชาการ” ซึ่งเป็นนามของพระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระคุณท่านเป็นพระเถระผู้มีภูมิลำเนาเดิม ณ บ้านภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน พระคุณท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีปฏิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ได้บำเพ็ญคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยสงฆ์ สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จึงได้จัดงานราชวรมุนีวิชาการ ครั้งนี้ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแด่พระคุณท่านในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้ ในภาคเช้าช่วงที่ ๑ ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและทักษิณานุปทาน บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว รัชการลที่ ๕ องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แก่คณะสงฆ์ไทย ภาคเช้าช่วงที่ ๒ ได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, มอบป้ายชุมชนรักษาศีล ๕ และกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคบ่ายได้จัดให้มีกิจกรรม มอบใบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และผู้เสนอผลงานวิจัย กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนา” โดย พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อีสานกับน่าน ส่วนภาคค่ำเป็นกิจกรรม “งานคืนสู่เหย้า เราคือเรา มจร.น่าน” ครั้งที่ ๑ การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อุปถัมภ์ สนับสนุนสถานที่จากวัดพระธาตุแช่แห้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดน่าน สนับสนุนจัดนิทรรศการและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดถึงได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดียิ่ง

img 8121

img 8264

img 8627

img 8629

img 8384

img_7909
img_7909
Image Detail Image Download
img_7915
img_7915
Image Detail Image Download
img_7917
img_7917
Image Detail Image Download
img_7921
img_7921
Image Detail Image Download
img_7933
img_7933
Image Detail Image Download
img_7936
img_7936
Image Detail Image Download
img_7940
img_7940
Image Detail Image Download
img_7964
img_7964
Image Detail Image Download
img_7987
img_7987
Image Detail Image Download
img_7990
img_7990
Image Detail Image Download
img_7994
img_7994
Image Detail Image Download
img_8003
img_8003
Image Detail Image Download
img_8004
img_8004
Image Detail Image Download
img_8015
img_8015
Image Detail Image Download
img_8018
img_8018
Image Detail Image Download
img_8019
img_8019
Image Detail Image Download
img_8038
img_8038
Image Detail Image Download
img_8040
img_8040
Image Detail Image Download
img_8046
img_8046
Image Detail Image Download
img_8050
img_8050
Image Detail Image Download
img_8056
img_8056
Image Detail Image Download
img_8058
img_8058
Image Detail Image Download
img_8067
img_8067
Image Detail Image Download
img_8080
img_8080
Image Detail Image Download
img_8081
img_8081
Image Detail Image Download
img_8087
img_8087
Image Detail Image Download
img_8088
img_8088
Image Detail Image Download
img_8098
img_8098
Image Detail Image Download
img_8114
img_8114
Image Detail Image Download
img_8121
img_8121
Image Detail Image Download
img_8128
img_8128
Image Detail Image Download
img_8129
img_8129
Image Detail Image Download
img_8133
img_8133
Image Detail Image Download
img_8165
img_8165
Image Detail Image Download
img_8168
img_8168
Image Detail Image Download
img_8171
img_8171
Image Detail Image Download
img_8175
img_8175
Image Detail Image Download
img_8178
img_8178
Image Detail Image Download
img_8183
img_8183
Image Detail Image Download
img_8188
img_8188
Image Detail Image Download
img_8204
img_8204
Image Detail Image Download
img_8220
img_8220
Image Detail Image Download
img_8224
img_8224
Image Detail Image Download
img_8264
img_8264
Image Detail Image Download
img_8267
img_8267
Image Detail Image Download
img_8275
img_8275
Image Detail Image Download
img_8276
img_8276
Image Detail Image Download
img_8280
img_8280
Image Detail Image Download
img_8285
img_8285
Image Detail Image Download
img_8291
img_8291
Image Detail Image Download
img_8305
img_8305
Image Detail Image Download
img_8308
img_8308
Image Detail Image Download
img_8315
img_8315
Image Detail Image Download
img_8326
img_8326
Image Detail Image Download
img_8331
img_8331
Image Detail Image Download
img_8334
img_8334
Image Detail Image Download
img_8346
img_8346
Image Detail Image Download
img_8349
img_8349
Image Detail Image Download
img_8384
img_8384
Image Detail Image Download
img_8391
img_8391
Image Detail Image Download
img_8392
img_8392
Image Detail Image Download
img_8394
img_8394
Image Detail Image Download
img_8398
img_8398
Image Detail Image Download
img_8403
img_8403
Image Detail Image Download
img_8405
img_8405
Image Detail Image Download
img_8409
img_8409
Image Detail Image Download
img_8410
img_8410
Image Detail Image Download
img_8411
img_8411
Image Detail Image Download
img_8422
img_8422
Image Detail Image Download
img_8423
img_8423
Image Detail Image Download
img_8425
img_8425
Image Detail Image Download
img_8437
img_8437
Image Detail Image Download
img_8460
img_8460
Image Detail Image Download
img_8462
img_8462
Image Detail Image Download
img_8502
img_8502
Image Detail Image Download
img_8543
img_8543
Image Detail Image Download
img_8544
img_8544
Image Detail Image Download
img_8545
img_8545
Image Detail Image Download
img_8547
img_8547
Image Detail Image Download
img_8548
img_8548
Image Detail Image Download
img_8549
img_8549
Image Detail Image Download
img_8627
img_8627
Image Detail Image Download
img_8629
img_8629
Image Detail Image Download
img_8638
img_8638
Image Detail Image Download
img_8645
img_8645
Image Detail Image Download
img_8647
img_8647
Image Detail Image Download
img_8671
img_8671
Image Detail Image Download
1528 1
1528 1
Image Detail Image Download
1528 2
1528 2
Image Detail Image Download
1528 3
1528 3
Image Detail Image Download
1528 4
1528 4
Image Detail Image Download
1528 5
1528 5
Image Detail Image Download
1528 6
1528 6
Image Detail Image Download
1528 7
1528 7
Image Detail Image Download
1528 8
1528 8
Image Detail Image Download
1528 9
1528 9
Image Detail Image Download
1528 10
1528 10
Image Detail Image Download
1528 11
1528 11
Image Detail Image Download
1528 12
1528 12
Image Detail Image Download
1528 13
1528 13
Image Detail Image Download
1528 14
1528 14
Image Detail Image Download
img_1302
img_1302
Image Detail Image Download
img_1332
img_1332
Image Detail Image Download
img_1333
img_1333
Image Detail Image Download
img_1346
img_1346
Image Detail Image Download
img_1351
img_1351
Image Detail Image Download
img_1359
img_1359
Image Detail Image Download
img_1370
img_1370
Image Detail Image Download
img_1373
img_1373
Image Detail Image Download
img_1420
img_1420
Image Detail Image Download
img_1490
img_1490
Image Detail Image Download
img_1509
img_1509
Image Detail Image Download
img_1519
img_1519
Image Detail Image Download
img_1536
img_1536
Image Detail Image Download
img_1538
img_1538
Image Detail Image Download
img_1542
img_1542
Image Detail Image Download
img_1548
img_1548
Image Detail Image Download
img_1552
img_1552
Image Detail Image Download
img_1558
img_1558
Image Detail Image Download
img_1566
img_1566
Image Detail Image Download
img_1570
img_1570
Image Detail Image Download
img_1584
img_1584
Image Detail Image Download
img_1593
img_1593
Image Detail Image Download
img_1611
img_1611
Image Detail Image Download
img_1615
img_1615
Image Detail Image Download
img_1620
img_1620
Image Detail Image Download
img_1621
img_1621
Image Detail Image Download
img_1627
img_1627
Image Detail Image Download
img_7579
img_7579
Image Detail Image Download
img_7593
img_7593
Image Detail Image Download
img_7594
img_7594
Image Detail Image Download
img_7608
img_7608
Image Detail Image Download
img_7609
img_7609
Image Detail Image Download
img_7611
img_7611
Image Detail Image Download
img_7613
img_7613
Image Detail Image Download
img_7628
img_7628
Image Detail Image Download
img_7636
img_7636
Image Detail Image Download
img_7645
img_7645
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery