ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่าน

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ : เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยมีพระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เมตตามาเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน สืบเนื่องจากในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานที่ประชุมปรารภว่า ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาเถรสมาคม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ เพื่อให้งานของคณะสงฆ์อันประกอบด้วย งานด้านการปกครอง, การศาสนศึกษา, การเผยแผ่, การสาธารณูปการ, การศึกษาสงเคราะห์, และการสาธารณสงเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อคณะสงฆ์จังหวัดน่าน สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๕ รูป/คน โดยได้มีการแยกกลุ่มย่อยคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายต่างๆ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการคณะสงฆ์จังหวัดน่านต่อไป

img 7766

img 7821

img 7813

img 7895

img_7750
img_7750
Image Detail Image Download
img_7756
img_7756
Image Detail Image Download
img_7757
img_7757
Image Detail Image Download
img_7759
img_7759
Image Detail Image Download
img_7766
img_7766
Image Detail Image Download
img_7768
img_7768
Image Detail Image Download
img_7805
img_7805
Image Detail Image Download
img_7807
img_7807
Image Detail Image Download
img_7809
img_7809
Image Detail Image Download
img_7813
img_7813
Image Detail Image Download
img_7821
img_7821
Image Detail Image Download
img_7822
img_7822
Image Detail Image Download
img_7827
img_7827
Image Detail Image Download
img_7829
img_7829
Image Detail Image Download
img_7830
img_7830
Image Detail Image Download
img_7831
img_7831
Image Detail Image Download
img_7835
img_7835
Image Detail Image Download
img_7837
img_7837
Image Detail Image Download
img_7839
img_7839
Image Detail Image Download
img_7841
img_7841
Image Detail Image Download
img_7842
img_7842
Image Detail Image Download
img_7850
img_7850
Image Detail Image Download
img_7852
img_7852
Image Detail Image Download
img_7853
img_7853
Image Detail Image Download
img_7858
img_7858
Image Detail Image Download
img_7859
img_7859
Image Detail Image Download
img_7861
img_7861
Image Detail Image Download
img_7863
img_7863
Image Detail Image Download
img_7866
img_7866
Image Detail Image Download
img_7871
img_7871
Image Detail Image Download
img_7874
img_7874
Image Detail Image Download
img_7875
img_7875
Image Detail Image Download
img_7877
img_7877
Image Detail Image Download
img_7881
img_7881
Image Detail Image Download
img_7884
img_7884
Image Detail Image Download
img_7895
img_7895
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery