ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำอบรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ : ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม 2559 ณ ศาลาหลวง อนุพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านนายกนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ด้วย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระธรรมวิทยากร/วิทยากร นั้นคือให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนทั่วไป เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒. เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใกล้และเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าง่ายขึ้น และให้เยาวชนเข้าใจหลักในศาสนพิธี ๓. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนค่ายพุทธบุตรในพื้นที่จังหวัดน่าน ๔. เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวต่อการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอด โดยมีเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนในจังหวัดน่าน จำนวน ๑๑ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน

1 14

1 24

1 38

1 43

1 1
1 1
Image Detail Image Download
1 2
1 2
Image Detail Image Download
1 3
1 3
Image Detail Image Download
1 4
1 4
Image Detail Image Download
1 5
1 5
Image Detail Image Download
1 6
1 6
Image Detail Image Download
1 7
1 7
Image Detail Image Download
1 8
1 8
Image Detail Image Download
1 9
1 9
Image Detail Image Download
1 10
1 10
Image Detail Image Download
1 11
1 11
Image Detail Image Download
1 12
1 12
Image Detail Image Download
1 13
1 13
Image Detail Image Download
1 14
1 14
Image Detail Image Download
1 15
1 15
Image Detail Image Download
1 16
1 16
Image Detail Image Download
1 17
1 17
Image Detail Image Download
1 18
1 18
Image Detail Image Download
1 19
1 19
Image Detail Image Download
1 20
1 20
Image Detail Image Download
1 21
1 21
Image Detail Image Download
1 22
1 22
Image Detail Image Download
1 23
1 23
Image Detail Image Download
1 24
1 24
Image Detail Image Download
1 25
1 25
Image Detail Image Download
1 26
1 26
Image Detail Image Download
1 27
1 27
Image Detail Image Download
1 28
1 28
Image Detail Image Download
1 29
1 29
Image Detail Image Download
1 30
1 30
Image Detail Image Download
1 31
1 31
Image Detail Image Download
1 32
1 32
Image Detail Image Download
1 33
1 33
Image Detail Image Download
1 34
1 34
Image Detail Image Download
1 35
1 35
Image Detail Image Download
1 36
1 36
Image Detail Image Download
1 37
1 37
Image Detail Image Download
1 38
1 38
Image Detail Image Download
1 39
1 39
Image Detail Image Download
1 40
1 40
Image Detail Image Download
1 41
1 41
Image Detail Image Download
1 42
1 42
Image Detail Image Download
1 43
1 43
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery