ภาพกิจกรรม - ต้อนรับนิสิตคฤหัสถ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตแพร่

ต้อนรับนิสิตคฤหัสถ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตแพร่

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับนายภูพาน  แก้วอัคฮาด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย พร้อมกับนิสิตคฤหัสถ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๕๕ คน ที่ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยมีพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทของวิทยาลัยสงฆ์กับการจัดการศึกษาเพื่อการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น”

107654

107656

107663

107664

107651
107651
Image Detail Image Download
107652
107652
Image Detail Image Download
107654
107654
Image Detail Image Download
107656
107656
Image Detail Image Download
107657
107657
Image Detail Image Download
107659
107659
Image Detail Image Download
107663
107663
Image Detail Image Download
107664
107664
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery