ภาพกิจกรรม - โครงการติดตามงานส่งเสริมบุคลากร คณาจารย์

โครงการติดตามงานส่งเสริมบุคลากร คณาจารย์

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. ประธานกรรมการติดตามงานส่งเ้สริมบุคลากร คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๙ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของบุคลากร และการเตรียมความพร้อมในการสอบเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ จำนวน ๓ รูป/คน คือ

             ๑.พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการ วิทยา่ลัยสงฆ์นครน่าน / อาจารย์ประจำ

             ๒.นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน / อาจารย์ประจำ

            ๓.นางสาวฐิติพร  สะสม  เลขานุการหัวหน้าภาคการวิชาพระพุทธศาสนา / อาจารย์ประจำ

              และจะทำการอบรมการสอบเพื่อจบปริญญาเอก ในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ประจำเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม และสอบเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๐ สัปดาห์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

img 6467

img 6477

 

img 6488

123

img_6467
img_6467
Image Detail Image Download
img_6470
img_6470
Image Detail Image Download
img_6475
img_6475
Image Detail Image Download
img_6477
img_6477
Image Detail Image Download
img_6481
img_6481
Image Detail Image Download
img_6486
img_6486
Image Detail Image Download
img_6488
img_6488
Image Detail Image Download
img_6490
img_6490
Image Detail Image Download
img_6491
img_6491
Image Detail Image Download
img_6492
img_6492
Image Detail Image Download
1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery