ภาพกิจกรรม - การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร

การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันนี้ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้ง ๓ คณะ ๔ สาขาวิชา ดังนี้  ๑ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีพระเดชพระคุณ  พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เป็นประธานในการนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม พร้อมกับบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการพัฒนางานวิชาการสู่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ณ ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงปรึกษาหารือทั้งหมด ๕ หัวข้อใหญ่ด้วยกัน ๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนาหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ๒ การคิดภาระงานสอนของคณาจารย์ ๓ แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๔ ร่างแผนพัฒนาวิชาการ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๕ การเตรียมความพร้อมเสนอผลงานคณาจารย์แต่ละสาขาในงาน “ราชวรมุนีวิชาการ” วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

3

5

10

12

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
11
11
Image Detail Image Download
12
12
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery