ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมงานฉลองครบ ๓๓ ปี คณะสังคมศาสตร์

คณะผู้บริหารร่วมงานฉลองครบ ๓๓ ปี คณะสังคมศาสตร์ 

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ : เวลา ๐๘.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานฉลองครบ ๓๓ ปี คณะสังคมศาสตร์และทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนา โดยมีพระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน  พระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสายสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิตบรรพชิตเพื่อสนองงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยเป็นเจ้าคณะพระสังฆษธิการในทุกระดับ และผลิตบัณฑิตคฤหัสถ์สายสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในหลายสาขาอาชีพ เป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาครบ ๓๓ ปี ดังนั้น จึงได้จัดงานฉลองครบ ๓๓ ปี โดยมีกิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการการจัดพิมพ์หนังสือวิชาการเพื่อเผยแผ่สู่สาธารณะ การจัดแสดงผลงานการจัดการศึกษาของหลักสูตรสายคณะสังคมศาสตร์ การจัดซุ้มอาหาร และการมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

729 14

729 18

729 13

729 17

729 1
729 1
Image Detail Image Download
729 2
729 2
Image Detail Image Download
729 3
729 3
Image Detail Image Download
729 4
729 4
Image Detail Image Download
729 5
729 5
Image Detail Image Download
729 6
729 6
Image Detail Image Download
729 7
729 7
Image Detail Image Download
729 8
729 8
Image Detail Image Download
729 9
729 9
Image Detail Image Download
729 10
729 10
Image Detail Image Download
729 11
729 11
Image Detail Image Download
729 12
729 12
Image Detail Image Download
729 13
729 13
Image Detail Image Download
729 14
729 14
Image Detail Image Download
729 15
729 15
Image Detail Image Download
729 16
729 16
Image Detail Image Download
729 17
729 17
Image Detail Image Download
729 18
729 18
Image Detail Image Download
729 19
729 19
Image Detail Image Download
729 20
729 20
Image Detail Image Download
729 21
729 21
Image Detail Image Download
729 22
729 22
Image Detail Image Download
729 23
729 23
Image Detail Image Download
729 24
729 24
Image Detail Image Download
729 25
729 25
Image Detail Image Download
729 26
729 26
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery